Dotační program na podporu navazujících činností v roce 2010

29. 3. 2010 Autor: Milan Šveřepa

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2010. (B1)

Podpořené činnosti musí být v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje:

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007-09. 1. aktualizace pro období 2008-09; Další navazující a doplňkové služby: 

 • Půjčovny kompenzačních pomůcek a rehabilitační pobyty. 
 • Poradny se zaměřením na drogy, alkohol, tabák a gamblerství (také besedy).
 • Zajišťování dobrovolníků pro sociální a navazující služby v území kraje.
 • Poradny pro děti a mládež – zdravý životní styl.

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010

 • Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji 2008-10

 • Poradenské činnosti pro seniory, informovanost seniorů.
 • Dobrovolnictví v péči o seniory v sociálních a zdravotních službách – asistenčních i rezidenčních
 • Prevence kriminality zaměřená na ochranu seniorů
 • Vzdělávání seniorů, aktivní podpora udržování jejich vědomostí a dovedností v současné dynamicky se měnící společnosti
 • Podpora zdravého životního stylu a zdravého stárnutí, osvětová činnost
 • Podpořit vydávání informačních materiálů pro seniory

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 • Podpořit rozvoj specializované doplňkové veřejné dopravy pro imobilní cestující
 • Celoživotní vzdělávání u osob se zdravotním postižením 

Koncepce prevence kriminality na léta 2009 až 2011 v Královéhradeckém kraji

 • Resocializační a probační programy
 • Dlouhodobá práce s pachateli kriminality 
 • Aktivity zaměřené na integraci žadatelů o azyl, migranty a azylanty

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené v předepsaném písemném formuláři s přílohami.

Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz (příloha této zprávy).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději 16.dubna 2010 včetně. Rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí 
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost je nutné zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení