Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2010

29. 3. 2010 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2010.

Podporované aktivity, typy činností:

  • podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené (poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností) v rámci aktivit otevřených všem (pro účast cílové skupiny není vyžadováno členství v organizaci žadatele – tuto skutečnost žadatel prokáže v žádosti),
  • podpora rodičovství (poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností, posilování rodičovských kompetencí, příprava na výkon rodičovské role), 
  • podpora aktivního (angažovaného) otcovství - podpora zapojení otců do každodenní péče o děti a domácnost, překonávání pečovatelských stereotypů (poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností, osvěta),
  • aktivity na podporu osob pečujících o osobu blízkou (poradenství, vzdělávání, výměna zkušeností).

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené v předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz (příloha této zprávy).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději 16.dubna 2010 včetně. Rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost je nutno zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz.

Soubory ke stažení