Hlavní povinnosti obcí a DSO

11. 4. 2019 Autor: Roman Pavlíček

Hlavní povinnosti obcí a DSO vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

  • do 30. června každého kalendářního roku podat žádost na krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření nebo ve stejném termínu oznámit krajskému úřadu zadání přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (§ 4 odst. 1),
  • pokud se územní celek rozhodne zadat přezkoumání auditorovi, uzavře s ním písemnou smlouvu podle zákona o auditorech, tak by měl o jejím uzavření informovat krajský úřad, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku (§ 4 odst. 7 a 8), a to bez ohledu na to, zda již má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou,
  • v případě zadání přezkoumání auditorovi předá územní celek stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání auditorem do 15 dnů po jejím projednání v orgánech obce/DSO přezkoumávajícímu orgánu, ve Vašem případě Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (§ 12 odst. 2),
  • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání (§ 13 odst. 1 písm. a)),
  • příjmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Dále je územní celek povinen v této informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat (§ 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2).