USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 29.1.2018

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 43 0 0
ověřovatelé zápisu
2 42 0 1
hlasování o programu 10. zasedání
návrh Mgr. Hanouska
3 4 25 16
hlasování o programu 10. zasedání
návrh MUDr. Finka
4 28 0 15

program zasedání
5 34 0 10
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/10/735/2018 30 0 12
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/10/736/2018 28 0 16
3. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2017
8 ZK/10/737/2018 31 0 12
4. Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
9 ZK/10/738/2018 30 0 12
5. Návrh odměn včetně refundací a povinného pojistného členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2018
10 ZK/10/739/2018 31 0 12
6. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců Královéhradeckého kraje zařazených do krajského úřadu na rok 2018
11 ZK/10/740/2018 30 0 14
7. Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2018
12 ZK/10/741/2018 32 0 13
8. Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018
13 ZK/10/742/2018 32 0 13
9. Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
14 ZK/10/743/2018 28 0 13
10. Návrh na schválení převodu finančních prostředků z FRR do kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků a staveb pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrchlabí
15 ZK/10/744/2018 26 0 12
11. Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020
16 ZK/10/745/2018 29 0 12
12. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018
17 ZK/10/746/2018 31 0 13
13. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017
18 ZK/10/747/2018 30 0 13
14. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 - financování KAP a I-KAP
19 ZK/10/748/2018 31 0 10
15. Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I s partnery projektu
20 ZK/10/749/2018 31 0 10
16. Zřizovací listiny příspěvkových organizací (oblast školství)
21 ZK/10/750/2018 24 9 9
17. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
22 ZK/10/751/2018 26 10 9
18. Pověření obecně prospěšných společností v oblasti kultury výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby
23 ZK/10/752/2018 27 0 10
19. Prodloužení doby realizace projektu 17RRD03-0009
24 ZK/10/753/2018 22 7 15
20. Poskytnutí dotace na individuální účel - turnaj Spengler Cup
25 22 7 15
21. Návrh smlouvy o partnerství na projektu „Dostavba věže samostatnosti v Hořicích“
26 ZK/10/754/2018 31 0 12
22. Změna personálního obsazení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
návrh mgr. Adamce
27 27 3 12
23. Změna č. 48/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
28 ZK/10/755/2018 30 0 12
24. Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2018
29 ZK/10/756/2018 30 0 12
25. Novela Statutu FRR a Pravidel čerpání FRR
30 ZK/10/757/2018 31 0 12
26. Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2018
31 ZK/10/758/2018 32 0 12
27. Návrh na zapojení finančních prostředků nečerpaných v roce 2017 v rámci kapitoly 12- správa majetku kraje
32 ZK/10/759/2018 31 0 11
28. Úprava rozpočtu kapitoly 21
33 ZK/10/760/2018 31 0 12
29. Vyčlenění finančních prostředků na řešení akutních havárií na majetku kraje
34 ZK/10/761/2018 31 0 12
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 30-34, 35-41, 42-45, 46-50, 51-55.
35 35 0 7
hlasování k bodům č. 30-34
36 30 0 13
30. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem V. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
36 ZK/10/762/2018 30 0 13
31. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní Z. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
36 ZK/10/763/2018 30 0 13
32. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní M. T. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
36 ZK/10/764/2018 30 0 13

36 30 0 13
33. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem J. M. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
36 ZK/10/765/2018 30 0 13
34. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem J. R. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
36 ZK/10/766/2018 30 0 13
hlasování k bodům č. 35-41
37 31 0 12
35. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Verdek a obci Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov
37 ZK/10/767/2018 31 0 12
36. Návrh na prodej pozemku p. č. 385/37 v k. ú. Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
37 ZK/10/768/2018 31 0 12
37. Návrh na prodej pozemku p. č. 385/38 v k. ú. Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
37 ZK/10/769/2018 31 0 12
38. Návrh na prodej části pozemku v Opočně
37 ZK/10/770/2018 31 0 12
39. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
37 ZK/10/771/2018 31 0 12
40. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Červená Hora, okr. Náchod
37 ZK/10/772/2018 31 0 12
41. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Skřivany
37 ZK/10/773/2018 31 0 12
hlasování k bodům č. 42-45
38 31 0 13
42. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Slatina u Hradce Králové a obci Hradec Králové, okr. Hradec Králové
38 ZK/10/774/2018 31 0 13
43. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí
38 ZK/10/775/2018 31 0 13
44. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obec Týniště nad Orlicí
38 ZK/10/776/2018 31 0 13
45. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. a obci Vrchlabí
38 ZK/10/777/2018 31 0 13
hlasování k bodům č. 46-50
39 31 0 13
46. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku pro přístavbu objektu Gayerových kasáren v k. ú. a obci Hradec Králové
39 ZK/10/778/2018 31 0 13
47. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitostí v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
39 ZK/10/779/2018 31 0 13
48. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitostí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové
39 ZK/10/780/2018 31 0 13
49. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod pozemků pro přístavbu objektu Vrbenského kasáren v k. ú. a obci Hradec Králové
39 ZK/10/781/2018 31 0 13
50. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod objektu Vrbenského kasáren v k. ú. a obci Hradec Králové
39 ZK/10/782/2018 31 0 13
hlasování k bodům č. 51-55
40 31 0 13
51. Návrh na darování pozemků v k. ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou a obci Voděrady, okr. Rychnov nad Kněžnou
40 ZK/10/783/2018 31 0 13
52. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Butoves, okr. Jičín
40 ZK/10/784/2018 31 0 13
53. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobrošov a obci Náchod
40 ZK/10/785/2018 31 0 13
54. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí vk. ú. a obci Žacléř
40 ZK/10/786/2018 31 0 13
55. Převod pozemku v k. ú. Horní Dobrá Voda a obec Dobrá Voda u Hořic, okr. Jičín
40 ZK/10/787/2018 31 0 13
56. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
41 ZK/10/788/2018 44 0 0
57. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
42 ZK/10/789/2018 41 0 1
58. Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na I. pololetí r. 2018
43 ZK/10/790/2018 41 0 1
59. Návrh na zrušení části Usnesení č. ZK/23/1634/2015 ze dne 14. 9. 2015
44 ZK/10/791/2018 27 0 13
60. Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
45 ZK/10/792/2018 31 0 13
61. Změna v podmínkách dotačních programů pro rok 2018
46 ZK/10/793/2018 27 0 16
62. Další péče o demolovaný most ve Svinarech
47 5 11 25

Soubory ke stažení