USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 26.3.2018

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 41 0 0
ověřovatelé zápisu
2 41 0 0
hlasování o programu 11. zasedání
3 37 0 4
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/11/794/2018 41 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/11/795/2018 39 0 2
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
6 ZK/11/796/2018 41 0 0
4. Přehled o počtech, cílech a výsledcích zahraničních pracovních cest, konaných zastupiteli v roce 2017
7 ZK/11/797/2018 39 0 1
5. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
14 ZK/11/800/2018 38 0 0
6. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
návrh Ing. Moniky Štayrové
15 15 21 5
6. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
16 ZK/11/801/2018 27 1 13
7. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 společnosti OREDO s.r.o.
17 ZK/11/802/2018 35 0 0
8. Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK
18 ZK/11/803/2018 35 0 0
9. Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice
19 ZK/11/804/2018 34 0 0
10. Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu
20 ZK/11/805/2018 34 0 0
11. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace DS2017/03413 - ON Náchod
21 ZK/11/806/2018 31 0 0
12. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018
22 ZK/11/807/2018 30 0 0
13. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018/II.
23 ZK/11/808/2018 31 0 0
14. Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o uzavření Dodatku ke smlouvě o ručení
24 ZK/11/809/2018 31 0 0
15. Úprava výše dotace v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 pro Domácí hospic Setkání
25 ZK/11/810/2018 29 0 0
16. Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
26 ZK/11/811/2018 29 0 0
17. Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020
27 ZK/11/812/2018 31 0 0
18. Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018
28 ZK/11/813/2018 32 0 1
19. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2016/2017
29 ZK/11/814/2018 34 0 1
20. Informace o financování regionálního školství
30 ZK/11/815/2018 32 0 2
21. Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018.
31 ZK/11/816/2018 35 0 0
22. Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018.
32 ZK/11/817/2018 36 0 0
23. Návrh na schválení realizace projektů z oblasti školství předložených do výzev IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) a na schválení návratné finanční výpomoci.
33 ZK/11/818/2018 36 0 0
24. Návrh na schválení příslibu profinancování projektů předložených do IROP výzvy č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
34 ZK/11/819/2018 36 0 0
25. Aktualizace příslibu profinancování k projektu „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“
35 ZK/11/820/2018 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 26 - 27
36 36 0 0
hlasování k bodům č. 26 - 27
37 35 0 0
26. Krajské dotační programy v oblasti regionálního rozvoje 18RRDU1 a 18RRD11
37 ZK/11/821/2018 35 0 0
27. Krajský dotační program 18SMV06 s názvem Etická výchova ve školách pro rok 2018
37 ZK/11/822/2018 35 0 0
28. Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2018
9 ZK/11/798/2018 37 0 3
29. Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2018
návrh Petra Sadovského
10 18 19 3
29. Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2018
návrh doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.
11 11 11 17
29. Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2018
návrh Ing. Moniky Štayrové
12 12 22 7
29. Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2018
původní návrh usnesení
13 ZK/11/799/2018 25 11 5
30. Změna v projektu, podpořeném dotací na individuální účel
38 ZK/11/823/2018 35 0 1
31. Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně
39 ZK/11/824/2018
Navýšení ročního členského příspěvku kraje pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
40 ZK/11/825/2018
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 33 - 34
41 35 0 1
hlasování k bodům č. 33 - 34
42 34 0 3
32. "Návrh na schválení realizace projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II."" a poskytnutí návratné finanční výpomoci "
42 ZK/11/826/2018 34 0 3
33. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou
42 ZK/11/827/2018 34 0 3
34. Řešení výzvy starostů měst KHK k Programu obnovy venkova i pro oddělené místní části
43 17 9 11
35. Změna personálního obsazení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
44 ZK/11/828/2018 36 0 1
36. Prodloužení termínu realizace projektu „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“
45 ZK/11/829/2018 37 0 0
37. Prominutí vrácení části dotace obci Chvaleč
46 ZK/11/830/2018 36 0 1
38. Změna č. 49/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
47 ZK/11/831/2018 38 0 0
39. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
48 ZK/11/832/2018 39 0 0
40. Návrh na pověření zajištěním aktivit v rámci realizace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ včetně poskytnutí finančních prostředků
49 ZK/11/833/2018 39 0 0
41. Předfinancování silničních projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1.
50 ZK/11/834/2018 38 0 0
42. Profinancování projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
51 ZK/11/835/2018 37 0 0
43. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví zdravotnictví
52 ZK/11/836/2018 38 0 0
44. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
53 ZK/11/837/2018 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 46 - 58
54 37 0 0
hlasování k bodům č. 46 - 58
55 37 0 0
45. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem V. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/838/2018 37 0 0
46. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem F. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/839/2018 37 0 0
47. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem J. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/840/2018 37 0 0
49. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup spoluvlastnického podílu na části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. P. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/841/2018 37 0 0
50. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní JUDr. H. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/842/2018 37 0 0
51. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem M. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/843/2018 37 0 0
52. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní J. B. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/844/2018 37 0 0
53. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem L. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/845/2018 37 0 0
54. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní R. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/846/2018 37 0 0
55. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup spoluvlastnického podílu na části dvou pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a panem S. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/847/2018 37 0 0
56. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a paní PhDr. M. S. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/848/2018 37 0 0
57. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a paní Ing. O. M. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/849/2018 37 0 0
58. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a paní Ing. E. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
55 ZK/11/850/2018 37 0 0
59. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Římskokatolickou farností Solnice pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
56 ZK/11/851/2018 36 0 0
60. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Biskupstvím královéhradeckým pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
57 ZK/11/852/2018 35 0 0
61. "Náklady a zdroje financování akce ""Modernizace Vyšší odborné školy a Stření průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
58 ZK/11/853/2018 37 0 0
62. Stanovení dalšího postupu při vymáhání pohledávky evidované za panem Ladislavem Kohútem
59 ZK/11/854/2018 36 0 0
63. "Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci akce ""III/3 104 Sedloňov - opěrná zeď"" "
60 ZK/11/855/2018 37 0 0
64. Návrh na postoupení pohledávky evidované za ústavem Život bez bariér, z.ú. městu Nová Paka
8 18 4 16
65. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku v k.ú. Kunčice u Nechanic - staženo
66. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
61 ZK/11/856/2018 36 0 0
67. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou- staženo
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 68 - 77
62 37 0 0
hlasování k bodům č. 68 - 77
63 37 0 0
68. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Převýšov, okr. Hradec Králové
63 ZK/11/857/2018 37 0 0
69. Návrh na výkup pozemků p. č. 229/11 a 229/12 v k. ú. a obci Převýšov, okr. Hradec Králové
63 ZK/11/858/2018 37 0 0
70. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Převýšov a v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové
63 ZK/11/859/2018 37 0 0
71. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka a v k. ú. Radkyně a obci Nová Paka, okr. Jičín
63 ZK/11/860/2018 37 0 0
72. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Dobřenice, okr. Hradec Králové
63 ZK/11/861/2018 37 0 0
73. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Světlá u Hořiček a obci Lhota pod Hořičkami, okr. Náchod
63 ZK/11/862/2018 37 0 0
74. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Hořenice, okr. Náchod
63 ZK/11/863/2018 37 0 0
75. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
63 ZK/11/864/2018 37 0 0
76. Návrh na výkup pozemkup. č. 241/15 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
63 ZK/11/865/2018 37 0 0
77. Návrh na výkup pozemku p. č. 2667 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
63 ZK/11/866/2018 37 0 0
78. Návrh na zrušení usnesení č. RK/27/1027/2013 ze dne 12.8.2013 - výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov
64 ZK/11/867/2018 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 79 - 93
65 37 0 0
hlasování k bodům č. 79 - 93
66 37 0 0
79. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Malá Čermná nad Orlicí
66 ZK/11/868/2018 37 0 0
80. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Zboží u Dvora Králové
66 ZK/11/869/2018 37 0 0
81. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Dlouhé Dvory a obci Střezetice, okr. Hradec Králové
66 ZK/11/870/2018 37 0 0
82. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/11/871/2018 37 0 0
83. Návrh na příjem daru od města Kostelce nad Orlicí, pozemků v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
66 ZK/11/872/2018 37 0 0
84. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
66 ZK/11/873/2018 37 0 0
85. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Barchov, okr. Hradec Králové
66 ZK/11/874/2018 37 0 0
86. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové
66 ZK/11/875/2018 37 0 0
87. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Vesec u Sobotky a obci Libošovice, okr. Jičín
66 ZK/11/876/2018 37 0 0
88. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, okr. Náchod
66 ZK/11/877/2018 37 0 0
89. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Pulice
66 ZK/11/878/2018 37 0 0
90. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
66 ZK/11/879/2018 37 0 0
91. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Javor u Teplic nad Metují
66 ZK/11/880/2018 37 0 0
92. Návrh na darování pozemků v k.ú. Lužany u Jičína, okr. Jičín, do vlastnictví obce Lužany
66 ZK/11/881/2018 37 0 0
93. Návrh na darování pozemků v k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/11/882/2018 37 0 0
94. Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření
67 ZK/11/883/2018 37 0 0
95. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/29849 včetně pozemků v k. ú. Dobruška a Mělčany u Dobrušky
68 ZK/11/884/2018 36 0 0
96. Změna personálního obsazení Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
69 ZK/11/885/2018 37 0 0
97. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
70 ZK/11/886/2018 38 0 0
98. Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
71 ZK/11/887/2018 38 0 1
99. Poskytnutí dotace na individuální účel a finančního daru z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
72 ZK/11/888/2018 39 0
100. Návrh na schválení příslibu profinancování projektů Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 a Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí
73 ZK/11/889/2018 37 0 0
101. Návrh na úpravu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví doprava
74 ZK/11/890/2018 36 0 0
102. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3170 v k.ú. Litohrady s panem K. J. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
75 ZK/11/891/2018 37 0 0
103. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5775 v k.ú. Solnice s panem J. E. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
76 ZK/11/892/2018 37 0 0
104. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní J. J. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
77 ZK/11/893/2018 38 0 0
105. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5774 a na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5778 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
78 ZK/11/894/2018 38 0 1
106. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kluky a obci Hradec Králové
79 ZK/11/895/2018 38 0 0
107. Změna stanov obchodní společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
80 ZK/11/896/2018 38 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení