USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 23.4.2018

Hlasování

bod název bodu jednání
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 37 0 0
ověřovatelé zápisu
2 39 0 0
hlasování o programu 12. zasedání
3 38 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/12/897/2018 39 0 1
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje - staženo z programu
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
5 ZK/12/898/2018 38 0 0
4. Návrh na udělení ceny Královéhradeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“
6 ZK/12/899/2018 38 0 0
5. Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
7 ZK/12/900/2018 38 0 0
6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018
8 ZK/12/901/2018 35 0 1
7. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 - předfinancování a kofinancování aktivit škol
9 ZK/12/902/2018 37 0 1
8. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2018
10 ZK/12/903/2018 37 0 1
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 9 - 12
11 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 13 - 15
12 38 0 0
hlasování k bodům č. 9- 12
13 39 0 0
hlasování k bodům č. 13 - 15
14 39 0 0
9. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionální rozvoj 2018
13 ZK/12/904/2018 39 0 0
10. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životní prostředí a zemědělství 2018
13 ZK/12/905/2018 39 0 0
11. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018
13 ZK/12/906/2018 39 0 0
12. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018
13 ZK/12/907/2018 39 0 0
13. Realizace a financování projektu 2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj - Interreg V-A ČR - Polsko
14 ZK/12/908/2018 39 0 0
14. Realizace a financování projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část
14 ZK/12/909/2018 39 0 0
15. Realizace a financování mikroprojektu Společná propagace česko-polského příhraničí
14 ZK/12/910/2018 39 0 0
16. Schválení dotace žadatelům, kteří v rámci programu 17OPK02 (Kotlíkové dotace) podali více žádostí
15 ZK/12/911/2018 37 1 1
17. Poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na kofinancování výdajů projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje
16 ZK/12/912/2018 37 0 0
18. Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Sedloňov“
17 ZK/12/913/2018 36 0 0
19. Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2017
18 ZK/12/914/2018 38 0 0
návrh na sloučení úvodníh slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 20 - 26, 29 - 38, 39 - 44
19 38 0 0
hlasování k bodům č. 20 - 26
20 36 0 0
20. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 5790 v k.ú. Solnice s panem M. D. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/915/2018 36 0 0
21. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 5801 v k.ú. Solnice s panem J. J. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/916/2018 36 0 0
22. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 5793 v k.ú. Solnice s paní J. O. a panem J. O. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/917/2018 36 0 0
23. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5782, p.p.č. 5783, p.p.č. 5784, p.p.č. 5791, p.p.č. 5797, p.p.č. 5798, p.p.č. 5812 a p.p.č. 5813 v k.ú. Solnice s Městem Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
20 TK/12/918/2018 36 0 0
24. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 5789 a p. p. č. 5795 v k.ú. Solnice s panem B. N. a paní M. N. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/919/2018 36 0 0
25. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5787 v k.ú. Solnice s paní H. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/920/2018 36 0 0
26. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 5794 v k.ú. Solnice s paní J. O. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
20 ZK/12/921/2018 36 0 0
27. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. G. W. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
21 ZK/12/922/2018 35 0 0
28. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Nahořany nad Metují a obci Nahořany, okr. Náchod
22 ZK/12/923/2018 35 0 0
hlasování k bodům č. 29 - 38
23 38 0 0
29. Návrh na výkup pozemku p. č. 2684 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/12/924/2018 38 0 0
30. Návrh na výkup pozemku p. č. 2670 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/12/925/2018 38 0 0
31. Návrh na výkup pozemku p. č. 2683 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/12/926/2018 38 0 0
32. Návrh na výkup pozemků p.č. 393/23 a 393/24 v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
23 ZK/12/927/2018 38 0 0
33. Návrh na výkup pozemků p.č. 1847 a 1848 v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov
23 ZK/12/928/2018 38 0 0
34. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 588/68 v k. ú. Slatina u Hradce Králové, okr. Hradec Králové
23 ZK/12/929/2018 38 0 0
35. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 453/3 v k. ú. Libčany, okr. Hradec Králové
23 ZK/12/930/2018 38 0 0
36. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Lavice a obci Sobotka, okr. Jičín
23 ZK/12/931/2018 38 0 0
37. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Bohuslavice nad Metují a obci Bohuslavice, okr. Náchod
23 ZK/12/932/2018 38 0 0
38. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, okr. Náchod
23 ZK/12/933/2018 38 0 0
hlasování k bodům č. 39 - 44
24 38 0 0
39. Návrh na darování pozemků v k. ú. Horní Adršpach a obci Adršpach, okr. Náchod
24 ZK/12/934/2018 38 0 0
40. Návrh na darování pozemků v k.ú. Milíčeves, okr. Jičín, do vlastnictví obce Slatiny
24 ZK/12/935/2018 38 0 0
41. Návrh na darování pozemků v k. ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice, okr. Hradec Králové
24 ZK/12/936/2018 38 0 0
42. Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/28423 včetně pozemků v k. ú. Dolní Javoří
24 ZK/12/937/2018 38 0 0
43. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice, okr. Hradec Králové
24 ZK/12/938/2018 38 0 0
44. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Lužany u Jičína a obci Lužany, okr. Jičín
24 ZK/12/939/2018 38 0 0
45. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/375/2017
25 ZK/12/940/2018 39 0 0
46. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
26 ZK/12/941/2018 39 0 0
47. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
27 ZK/12/942/2018 38 0 0
48. "Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci ""CIAF 2018"""
28 ZK/12/943/2018 37 0 2
49. Návrh na změnu financování akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví sociální věci
29 ZK/12/944/2018 41 0 0
50. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
30 ZK/12/945/2018 41 0 0
51. Návrh na odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
31 ZK/12/946/2018 36 1 4

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení