USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 18.6.2018

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 35 0 1
ověřovatelé zápisu
2 37 0 0
hlasování o programu 14. zasedání
návrh Mgr. Řehoře
3 38 0 1
hlasování o programu 14. zasedání
návrh Mgr. Berdychové
4 38 0 1
hlasování o programu 14. zasedání
návrh Mgr. Řehoře
5 39 0 0
hlasování o programu 14. zasedání
návrh Ing. Bc. Kostelníčka
6 21 4 14
hlasování o programu 14. zasedání
návrh programu 14. zasedání
7 33 0 6
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
8 ZK/14/994/2018 38 0 1
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
9 ZK/14/995/2018 30 1 7
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
10 ZK/14/996/2018 40 0 0
4. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2019
11 ZK/14/997/2018 38 0 0
5. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
protinávrh P. Kolety
12 15 11 13
5. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
původní návrh usnesení
13 ZK/14/998/2018 26 0 11

hlasování o vystoupení advokáta
14 32 0 0
6. Návrh na poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci kláštera v Nové Pace a řešení pohledávky evidované za ústavem Život bez bariér, z.ú.
hlasování o návrhu
15 10 3 25
7. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2017
16 ZK/14/999/2018 29 0 2
8. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
17 ZK/14/1000/2018
9. Dohoda o ukončení memoranda k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec Králové - Pardubice
18 ZK/14/1001/2018 38 0 0
10. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a. s. - ručení za úvěr
19 ZK/14/1002/2018
11. „Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026“
20 ZK/14/1003/2018 38 0 0
12. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020
21 ZK/14/1004/2018 37 0 0
13. Návrh na schválení výsledků Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018
22 ZK/14/1005/2018 38 0 0
14. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018
23 ZK/14/1006/2018 38 0 0
15. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018
24 ZK/14/1007/2018 40 0 0
16. Návrh na vyhlášení 2. kola dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2018 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
25 ZK/14/1008/2018 41 0 0
17. Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaných KHK v oblasti etické výchovy 2018
26 ZK/14/1009/2018 40 0 0
18. Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2018 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
27 ZK/14/1010/2018 38 0 0
19. Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2018.
28 ZK/14/1011/2018 40 0 0
20. Návrh na schválení Dodatků č. 1 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP I)
29 ZK/14/1012/2018 40 0 0
21. Návrh změny názvu Regionálního muzea v Náchodě, příspěvkové organizace, na Muzeum Náchodska
30 ZK/14/1013/2018 40 0 0
22. Zakládací smlouvy obecně prospěšných společností v oblasti kultury - Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s., Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
31 ZK/14/1014/2018 40 0 1
23. Poskytnutí dotací na individuální účel
návrh Mgr. Morávka
33 17 14 10
23. Poskytnutí dotací na individuální účel
neplatné hlasování
34
23. Poskytnutí dotací na individuální účel
návrh Ing. Cabicara
35 32 0 8
23. Poskytnutí dotací na individuální účel
neplatné hlasování
36
Poskytnutí dotací na individuální účel
návrh Mgr. Berkovcové
37 19 17 2
Poskytnutí dotací na individuální účel
návrh PaedDr. Lukáška
38 19 20 2
23. Poskytnutí dotací na individuální účel
původní návrh usnesení
39 21 8 12
24. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasové aktivity na dotační program 18SMR20 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018
40 ZK/14/1016/2018 32 0 0
25. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018
41 ZK/14/1017/2018 32 1 0
26. Změny v realizaci projektů podpořených dotacemi
42 ZK/14/1018/2018 36 0 0
27. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektů Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM
43 ZK/14/1019/2018 37 0 0
28. Návrh aktualizace krajské RIS3 strategie
44 ZK/14/1020/2018 36 0 0
29. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně obci Proruby
45 ZK/14/1021/2018 36 0 1
30. Poskytnutí dotací na výměnu zdroje vytápění z rozpočtu Královéhradeckého kraje nad rámec prostředků z OP ŽP
46 ZK/14/1022/2018 35 0 3
31. Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje“
47 ZK/14/1023/2018 37 0 1
32. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – II.
48 ZK/14/1024/2018 38 0 0
33. Změna č. 51/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
49 ZK/14/1025/2018 35 0 0
34. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
50 ZK/14/1026/2018 36 0 1
35. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví zdravotnictví
51 ZK/14/1027/2018 35 0 0
36. Úprava rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví školství spojené s organizačními změnami od 1.7.2018
52 ZK/14/1028/2018 37 0 0
37. Aktualizace profinancování projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
53 ZK/14/1029/2018 36 0 0
38. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů realizovaných v rámci 19. výzvy OPŽP 2014 +
54 ZK/14/1030/2018 37 0 0
39. Návrh aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
55 ZK/14/1031/2018 35 0 0
40. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Opočno pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
56 ZK/14/1032/2018 34 0 0
41. Návrh na uzavření darovací smlouvy s obcí Kvasiny na část pozemku v k. ú. a obci Kvasiny
57 ZK/14/1033/2018 35 0 0
42. Majetkoprávní vypořádání fragmentu mostu plk. Šrámka ve Svinarech – staženo z programu
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 43 - 47
58 35 0 0
hlasování k bodům č. 43 - 47
59 34 0 0
43. Návrh na prodej pozemků - v k.ú. Čestice u Častolovic, v k. ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou a v k. ú. Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
59 ZK/14/1034/2018 34 0 0
44. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Červený Kostelec
59 ZK/14/1035/2018 34 0 0
45. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Náchod
59 ZK/14/1036/2018 34 0 0
46. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Svoboda nad Úpou
59 ZK/14/1037/2018 34 0 0
47. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou
59 ZK/14/1038/2018 34 0 0
48. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Častolovice
79 ZK/14/1070/2018 32 0 0
49. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku v k. ú. a obci Vysoká nad Labem
60 ZK/14/1039/2018 29 0 0
50. Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva obci Sendražice v k.ú. Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové
61 ZK/14/1040/2018 32 0 1
51. Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
62 ZK/14/1041/2018 30 0 1
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 52 - 56
63 31 0 0
hlasování k bodům č. 52 - 56
64 33 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p. č. 854/16 v k. ú. a obci Libošovice, okr. Jičín
64 ZK/14/1042/2018 33 0 0
53. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 854/14 v k. ú. Libošovice, okr. Jičín
64 ZK/14/1043/2018 33 0 0
54. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Zlíč a obci Česká Skalice, okr. Náchod
64 ZK/14/1044/2018 33 0 0
55. Návrh na výkup pozemku p. č. 471/11 v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
64 ZK/14/1045/2018 33 0 0
56. Návrh na výkup pozemků p. č. 871/11 a p. č. 871/14, oba v k. ú. Lhoty u Potštejna
64 ZK/14/1046/2018 33 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57- 67
65 33 0 0
hlasování k bodům č. 57 - 67
66 33 0 0
57. Darování části p.p.č. 1899/1 v k. ú. Jičín
66 ZK/14/1047/2018 33 0 0
58. Darování pozemků v k. ú. Bílá Třemešná
66 ZK/14/1048/2018 33 0 0
59. Návrh na darování pozemku v k.ú. Zadražany a obci Nepolisy, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Nepolisy
66 ZK/14/1049/2018 33 0 0
60. Návrh na darování pozemků v k.ú. Butoves, okr. Jičín, do vlastnictví obce Butoves
66 ZK/14/1050/2018 33 0 0
61. Návrh na darování pozemků v k. ú. Pulice a obci Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/14/1051/2018 33 0 0
62. Návrh na darování pozemků v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/14/1052/2018 33 0 0
63. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí, okr. Jičín
66 ZK/14/1053/2018 33 0 0
64. Darování části p. p. č. 203 v k. ú. Prachov
66 ZK/14/1054/2018 33 0 0
65. Darování části p. p. č. 1510/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova
66 ZK/14/1055/2018 33 0 0
66. Darování p. p. č. 3071/5 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou
66 ZK/14/1056/2018 33 0 0
67. Darování části p. p. č. 1661/1 v k. ú. Hejtmánkovice
66 ZK/14/1057/2018 33 0 0
68. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1088/2010
67 ZK/14/1058/2018 33 0 0
69. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Týniště nad Orlicí
68 ZK/14/1059/2018 33 0 0
70. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
69 ZK/14/1060/2018 32 0 0
71. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období – staženo z programu
72. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)
70 ZK/14/1061/2018 31 0 0
73. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/03413 - ON Náchod a.s.
71 ZK/14/1062/2018 32 0 1
74. Křižovatka Mileta
72 ZK/14/1063/2018 32 0 0
75. Financování dotačních projektů organizací splývajících nebo slučovaných dle usnesení č. ZK/9/651/2017
73 ZK/14/1064/2018 32 0 0
76. Příslib profinancování projektů schválených k poskytnutí dotace z OPŽP, 70. výzva
74 ZK/14/1065/2018 32 0 0
77. Navýšení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, kapitoly 50 FRR, odvětví 10 - doprava
75 ZK/14/1066/2018 29 0 0
78. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí
76 ZK/14/1067/2018 32 0 0
79. Návrh na výkup pozemkup. č. 871/9 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou
77 ZK/14/1068/2018 31 0 0
80. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/903/2018, přílohy č.1 důvodové zprávy, bodu č. 10
32 ZK/14/1015/2018 42 0 0
81. Poskytnutí dotace nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do OPŽP
78 ZK/14/1069/2018 32 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení