USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 22.10.2018

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
číslo bodu název bodu
hlasování
č. hlasování číslo usnesení Pro Proti Zdržel se
  návrhová komise 1   45 0 0
  ověřovatelé zápisu 2   41 0 0
  zařazení nového bodu - návrh MUDr. Zdeněk Finkzařazení nového bodu - návrh MUDr. Zdeněk Fink 3   45 0 0
  stažení bodu č. 87 - návrh Mgr. Táňa Šormovástažení bodu č. 87 - návrh Mgr. Táňa Šormová 4   22 12 9
  předřazení bodu č. 23 - návrh Bc. Pavel Hečkopředřazení bodu č. 23 - návrh Bc. Pavel Hečko 5   45 0 0
  hlasování o programu 16. zasedání 6   44 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje 7 ZK/16/1192/2018 44 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 8 ZK/16/1193/2018 43 0 0
3. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje 9 ZK/16/1194/2018 44 0 0
4. Příslib financování - nové dopravní stavby 10 ZK/16/1195/2018 45 0 0
5. Žádosti zdravotnických akciových společností o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby minulých let
návrh Bc. Miroslav Matějka, DiS.
11   5 8 32
5. Žádosti zdravotnických akciových společností o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby minulých let
návrh Ing. Aleš Cabiccar
12 ZK/16/1196/2018 40 1 4
6. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 13 ZK/16/1197/2018 45 0 0
7. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví 14 ZK/16/1198/2018 43 0 0
8. Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců tmavý Důl 15 ZK/16/1199/2018 41 0 0
9. Návrh na schválení převodu finančních prostředků z ostatních běžných výdajů kap. 28 do ostatních kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov 16 ZK/16/1200/2018 41 0 0
10. Návrh schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na rok 2019 17 ZK/16/1201/2018 41 0 0
11. Úpravy rozpočtu odvětví školství prorok2018 18 ZK/16/1202/2018 40 0 0
12. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 20   14 9 16
12. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 21 ZK/16/1204/2018 28 0 11
13. Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019 22 ZK/16/1205/2018 38 0 0
14. Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019 23 ZK/16/1206/2018 37 0 0
15. Dotační program 19POVU1 (Program obnovy venkova) pro rok 2019 24 ZK/16/1207/2018 38 0 0
16. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019 25 ZK/16/1208/2018 38 0 0
17. Dotační programy na rok 2019 v dotační oblasti životní prostředí a zemědělství 26 ZK/16/1209/2018 37 0 1
18. Dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový sport pro rok 2019 27 ZK/16/1210/2018 38 0 0
19. Dotační programy v oblasti volnočasové aktivity pro rok 2019 28 ZK/16/1211/2018 37 0 0
20. Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2019 29 ZK/16/1212/2018 37 0 0
21. Dotační programy v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2019 30 ZK/16/1213/2018 37 0 0
22. "Dotační program ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" staženo z programu"          
23. Zvýšení základního kapitálu společnosti Centrum evropského projektování, a.s., IČ 27529576 31 ZK/16/1214/2018 29 1 12
24. Žádost o individuální dotaci Svazu lyžařů ČR na Světový pohár žen v alpském lyžování 32 ZK/16/1215/2018 41 0 0
25. Navýšení poskytnutých dotací na individuální účel 33 ZK/16/1216/2018 41 0 0
26. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel - města Česká Skalice, Hradec Králové 34 ZK/16/1217/2018 39 0 1
27. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně - Vestec, Blešno 35 ZK/16/1218/2018 40 0 1
28. Změny v projektech podpořených dotacemi 36 ZK/16/1219/2018 40 0 0
29. "Žádost do dotačního programu MŠMT ""Podpora mládeže na krajské úrovni"" " 37 ZK/16/1220/2018 39 0 0
30. "Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci ""Domu přírody Orlických hor"" " 38 ZK/16/1221/2018 39 0 0
31. Projednání žádosti o dotaci podané do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje 39 ZK/16/1222/2018 31 1 4
32. Příslib profinancování projektu Do praxe bez bariér 40 ZK/16/1223/2018 37 0 0
33. Projekt Do praxe bez bariér - zapojení Centra investic, rozvoje a inovací jako partnera s finančním příspěvkem do projektu 41 ZK/16/1224/2018 37 0 0
34. Změna č. 52/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 42 ZK/16/1225/2018 38 0 0
35. Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci krajského kola Ekologické olympiády 43 ZK/16/1226/2018 39 0 0
36. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů 44 ZK/16/1227/2018 39 0 1
37. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín 45 ZK/16/1228/2018 39 0 1
38. Návrh na zvýšení základního kapitálu a změnu stanov společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. 46 ZK/16/1229/2018 40 0 0
39. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví zdravotnictví 47 ZK/16/1230/2018 40 0 0
40. Majetkoprávní příprava stavebních akcí „Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí“ a „II/298 Opočno obchvat II. etapa“ 48 ZK/16/1231/2018 35 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 41 - 51 49   32 0 0
  hlasování k bodům č. 41 - 51 50   31 0 0
41. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3019/1, 3019/2, 3019/3 v k. ú. Černíkovice s paní J. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1232/2018 31 0 0
42. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3033/2 v k. ú. Domašín Černíkovic a p. p. č. 3022/3 v k. ú. Černíkovice s panem J. S. a paní V. S. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1233/2018 31 0 0
43. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3038/3 v k. ú. Černíkovice s paní J. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1234/2018 31 0 0
44. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3010/2, p. p. č. 3010/3 a p. p. č. 3010/4 v k. ú. Černíkovice s panem S. C. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1235/2018 31 0 0
45. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3015/1, p. p. č. 3015/2, p. p. č. 3015/3 a p. p. č. 3015/4 v k. ú. Černíkovice s paní D. Z. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1236/2018 31 0 0
46. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3062/2 v k. ú. Černíkovice s paní H.S., panem A.Z. a panem T.Z. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1237/2018 31 0 0
47. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3001/2 a p. p. č. 3001/3 v k. ú. Černíkovice s A.Č., M.Č., H.F., M.N., Z.R. a P.U. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1238/2018 31 0 0
48. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 452/3, p. p. č. 3082/2, p. p. č. 3018/3, p. p. č. 3044/2, p. p. č. 3192/3 a p. p. č. 3029/2 v k. ú. Domašín Černíkovic a p. p. č. 3024/3 v k. ú. Černíkovice s. Obcí Černíkovice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1239/2018 31 0 0
49. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 5785 a p. p. č. 5796 v k. ú. a obci Solnice s Ř.f.A v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1240/2018 31 0 0
50. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3023/2 v k. ú. Domašín u Černíkovic s panem J. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1241/2018 31 0 0
51. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3405/3 v k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou s paní J. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 50 ZK/16/1242/2018 31 0 0
52. Návrh naprodej pozemku v k.ú. Studenec u Trutnova aobci Trutnov, okr. Trutnov 51 ZK/16/1243/2018 31 0 1
53. Návrh naprodej pozemku v k.ú.a obciLochenice, okr.Hradec Králové 52 ZK/16/1244/2018 32 0 0
54. Návrh naprodej pozemků v k.ú. Plotiště nad Labem a obciHradec Králové 53 ZK/16/1245/2018 33 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 55 - 71 54   35 0 0
  hlasování k bodům č. 55 - 71 55   35 0 0
55. Návrh navýkup pozemku p. č. 1239/5 v k.ú. a obci Librantice, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1246/2018 35 0 0
56. Návrh navýkup pozemku p.č. 471/13 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou aobci Písek, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1247/2018 35 0 0
57. Návrh navýkup pozemku p.č. 471/21 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou aobci Písek, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1248/2018 35 0 0
58. Návrh navýkup pozemků p. č. 513/15 a p. č. 513/16 v k.ú. a obci Klamoš, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1249/2018 35 0 0
59. Návrh navýkup pozemku p. č. 412/1 v k.ú. Popovice u Nechanic a obci Třesovice, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1250/2018 35 0 0
60. Návrh navýkup pozemku p.č. 412/6 v k.ú. Popovice u Nechanic aobci Třesovice, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1251/2018 35 0 0
61. Návrh navýkup pozemku p.č. 911/6 v k.ú. Svinná u Brocné a obci Skuhrov nad Bělou, okr. Rychnov nad Kněžnou 55 ZK/16/1252/2018 35 0 0
62. Návrh navýkup pozemků v k.ú. Dolní Teplice a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod 55 ZK/16/1253/2018 35 0 0
63. Návrh navýkup spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 506/6 v k.ú. aobci Lejšovka, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1254/2018 35 0 0
64. Návrh navýkup pozemku p.č. 2678/14 v k.ú. aobci Nový Bydžov, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1255/2018 35 0 0
65. Návrh navýkup pozemku p.č. 483/8 v k.ú. Podoliby aobci Králíky, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1256/2018 35 0 0
66. Návrh navýkup pozemků p. č. 453/4 a p. č. 453/7 v k.ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1257/2018 35 0 0
67. Návrh navýkup pozemku p.č. 392/6 v k.ú. aobci Světí, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1258/2018 35 0 0
68. Návrh navýkup pozemku p.č. 392/9 v k.ú. aobci Světí, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1259/2018 35 0 0
69. Návrh navýkup pozemku p.č. 387/13 v k.ú. aobci Světí, okr.Hradec Králové 55 ZK/16/1260/2018 35 0 0
70. Návrh navýkup pozemků p. č. 386/6 a p. č. 386/8 v k.ú. a obci Světí, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1261/2018 35 0 0
71. Návrh navýkup pozemků p. č. 386/7 a p. č. 387/14 v k.ú. a obci Světí, okr. Hradec Králové 55 ZK/16/1262/2018 35 0 0
72. Návrh navýkup pozemku v k.ú.Pilníkov I a obci Pilníkov 56 ZK/16/1263/2018 35 0 0
73. Návrh na zrušení usnesení ZK/7/485/2017 ze dne 11.09.2017 - výkup pozemku v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové 57 ZK/16/1264/2018 35 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 74 - 86 58   35 0 0
  hlasování k bodům č. 74 - 86 59   37 0 0
74. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou 59 ZK/16/1265/2018 37 0 0
75. Darování částí pozemků v k. ú. Lužany u Jičína 59 ZK/16/1266/2018 37 0 0
76. Darování částí pozemků v k. ú. Kacákova Lhota 59 ZK/16/1267/2018 37 0 0
77. Darování pozemků v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší 59 ZK/16/1268/2018 37 0 0
78. Darování částí pozemků v k. ú. Železnice 59 ZK/16/1269/2018 37 0 0
79. Darování částí pozemku v k. ú. Rohenice 59 ZK/16/1270/2018 37 0 0
80. Darování části p. p. č. 1180/1 v k. ú. Červený Kostelec 59 ZK/16/1271/2018 37 0 0
81. Darování části p. p. č. 1259/1 v k. ú. Slavětín nad Metují 59 ZK/16/1272/2018 37 0 0
82. Návrh na darování pozemků v k. ú. Domašín u Černíkovic a obci Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou 59 ZK/16/1273/2018 37 0 0
83. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Černilov, okr. Hradec Králové 59 ZK/16/1274/2018 37 0 0
84. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Údrnice a v k. ú. Údrnická Lhota a obci Údrnice, okr. Jičín 59 ZK/16/1275/2018 37 0 0
85. Návrh na darování pozemku v k. ú. Malá Skalice a obci Česká Skalice, okr. Náchod 59 ZK/16/1276/2018 37 0 0
86. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Červený Kostelec, okr. Náchod 59 ZK/16/1277/2018 37 0 0
87. Darování pozemků v k.ú. a obci Stěžery - staženo z programu          
88. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1057/2018 60 ZK/16/1278/2018 40 0 0
89. Návrh narevokaci usnesení ZastupitelstvaKrálovéhradeckého kraje č.ZK/30/2208/2012 zedne04.10.2012 - darování pozemku v k.ú.Čejkovice u Jičína dovlastnictví ČR - ŘSD 61 ZK/16/1279/2018 36 0 0
90. Návrh na zrušení usnesení ZK/14/1053/2018 ze dne 18.06.2018 - darování pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí, okr. Jičín 62 ZK/16/1280/2018 37 0 0
91. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1179/2018 63 ZK/16/1281/2018 38 0 0
  návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 92 - 95 64   38 0 0
  hlasování k bodům č. 92 - 95 65   37 0 0
92. Návrh nabezúplatný převod pozemku v k.ú. aobci Chlumec nad Cidlinou odČR-ÚZSVM dovlastnictví Královéhradeckého kraje 65 ZK/16/1282/2018 37 0 0
93. Návrh nabezúplatný převod pozemků v k.ú. aobci Smiřice odČR-ÚZSVM dovlastnictví Královéhradeckého kraje 65 ZK/16/1283/2018 37 0 0
94. Návrh nabezúplatný převod pozemků od ČR - Lesy České republiky, s. p. 65 ZK/16/1284/2018 37 0 0
95. Návrh nabezúplatný převod části pozemku v k.ú.a obci Broumov 65 ZK/16/1285/2018 37 0 0
96. Návrh nasměnu pozemků v k.ú.a obciMilovice u Hořic, okr. Jičín 66 ZK/16/1286/2018 42 0 0
97. Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou 67 ZK/16/1287/2018 42 0 0
98. Návrh na udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s realizací opravy nebytových prostor a s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí 68 ZK/16/1288/2018 41 0 0
99. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 69 ZK/16/1289/2018 42 0 0
100. Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje 70 ZK/16/1290/2018 41 0 0
101. Návrh na uzavření dohody o splátkovém kalendáři s dlužníkem M.P. 71 ZK/16/1291/2018 40 0 0
102. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 12 - správa majetku kraje 72 ZK/16/1292/2018 33 0 7
103. Podnět k zápisu technické památky v Hronově 19 ZK/16/1203/2018 41 0 0

Soubory ke stažení