USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 4.12.2017

Hlasování

bod název bodu jednání
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 44 0 1
ověřovatelé zápisu
2 44 0 1
hlasování o programu 9. zasedání
3 19 20 5
hlasování o programu 9. zasedání
4 26 6 13
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/9/641/2017 26 0 18
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/9/642/2017 39 0 5
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
7 ZK/9/643/2017 44 0 0
4. Návrh výplat měsíčních odměn při souběhu funkcí a stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Královehradeckého kraje s platností od 01.01.2018
8 ZK/9/644/2017 43 0 1
5. Novelizace Pravidel tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem Královéhradeckého kraje
9 ZK/9/645/2017 43 0 0
6. Poskytnutí dotací na individuální účel a darů z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
10 ZK/9/646/2017 43 0 0
7. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
11 ZK/9/647/2017 40 1 3
8. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
12 ZK/9/648/2017 40 1 2
9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017
13 ZK/9/649/2017 42 0 0
10. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/456/2017 v důvodové zprávě
14 ZK/9/650/2017 42 0 0
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
procedurální hlasování o výjimce z jednacího řádu
15 34 2 8
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
procedurální návrh PaedDr. Lukášek
16 20 20 5
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
procedurální návrh JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D.
17 21 20 5
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
procedurální návrh odložení přestávky na oběd
18 44 0 0
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
procedurální návrh Mgr. Červíček
*19 44 0 1
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Mgr. Šormové - neplatné hlasování
20 21 17 5
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Mgr. Šormové - opětovné hlasování
21 21 20 4
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Ing. Štayrové
22 19 17 9
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Mgr. Berkovcové
23 20 11 13
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Mgr. Šormové
24 21 14 10
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh JUDr. PhDr. Ondráčka, Ph.D.
25 19 15 11
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh RSDr. Ing. Rumla
26 21 13 10
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
protinávrh Bc. Matějky,DiS. A Mgr. Morávka
27 21 13 10
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
hlasování o návrhu Mgr. Berdychové - zpochybněno
28 25 19 1
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
hlasování o zpochybnění hlasování
29 41 1 2
11. Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem
opětovné hlasování o návrhu Mgr. Berdychové
30 ZK/9/651/2017 24 21 0
12. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
31 ZK/9/652/2017 38 0 0
13. Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
32 ZK/9/653/2017 40 0 1
14. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2018
33 ZK/9/654/2017 40 0 0
15. Zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti kultury
34 ZK/9/655/2017 24 9 6
16. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let
35 ZK/9/656/2017 37 1 1
17. Žádosti o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných služeb
36 ZK/9/657/2017 39 0 0
18. Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018
37 ZK/9/658/2017 40 0 6
19. Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR, o. p. s.
38 ZK/9/659/2017 41 0 0
20. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2018
39 ZK/9/660/2017 39 0 1
21. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví
40 ZK/9/661/2017 41 0 0
22. Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o převzetí ručení Královéhradeckým krajem
41 ZK/9/662/2017 38 0 0
23. Zpráva o plnění Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 - 2020
42 ZK/9/663/2017 41 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 24 - 28
43 39 0 1
hlasování k bodům č. 24 - 28
44 40 0 0
24. Aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro rok 2018
44 ZK/9/664/2017 40 0 0
25. Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 - 2020
44 ZK/9/665/2017 40 0 0
26. Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026
44 ZK/9/666/2017 40 0 0
27. Návrh na dorovnání výše udělených dotací dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017
44 ZK/9/667/2017 40 0 0
28. Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2017
44 ZK/9/668/2017 40 0 0
29. Změna č. 47/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
45 ZK/9/669/2017 39 0 0
30. Prominutí vrácení dotace poskytnuté obci Kohoutov dle dotační smlouvy č. ES04303
46 ZK/9/670/2017 36 0 0
31. Prominutí vrácení části dotace poskytnuté městu Libáň dle dotační smlouvy č. ES06153
47 ZK/9/671/2017 36 0 0
32. Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
48 ZK/9/672/2017 35 0 0
33. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
49 ZK/9/673/2017 35 0 0
34. Zvýšení základního kapitálu společnosti Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576.
50 ZK/9/674/2017 28 0 8
35. Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje
51 ZK/9/675/2017 38 0 1
36. Návrh partnerství KHK na projektu „Dostavba věže samostatnosti v Hořicích“
52 ZK/9/676/2017 33 0 6
37. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel
53 ZK/9/677/2017 37 0 2
38. Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu
54 ZK/9/678/2017 24 11 6
39. Prodloužení doby realizace projektů - územní plány
55 ZK/9/679/2017 38 0 0
40. Změna v projektu č. 16ZPD01-0002 s názvem „Hlušičky - protipovodňová opatření - I. etapa“
56 ZK/9/680/2017 37 0 2
41. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně městu Miletín
57 ZK/9/681/2017 39 0 1
42. Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
58 ZK/9/682/2017 40 0 0
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 43 - 88
59 40 0 1
hlasování k bodům č. 43 - 88
60 41 0 0
43. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
60 ZK/9/683/2017 41 0 0
44. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2018
60 ZK/9/684/2017 41 0 0
45. "Návrh na navýšení schválené částky finanční spoluúčasti investiční akce ""Domky na Květné"", Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí "
60 ZK/9/685/2017 41 0 0
46. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017 - odvětví zdravotnictví
60 ZK/9/686/2017 41 0 0
47. Návrh na schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)
60 ZK/9/687/2017 41 0 0
48. „Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů“
60 ZK/9/688/2017 41 0 0
49. Aktualizace návratné finanční výpomoci pro projekt s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ předložený do Operačního programu Životní prostředí
60 ZK/9/689/2017 41 0 0
50. Aktualizace návratné finanční výpomoci pro projektový záměr s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem“ předložený do Operačního programu Životní prostředí
60 ZK/9/690/2017 41 0 0
51. Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektu s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí
60 ZK/9/691/2017 41 0 0
52. Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektového záměru s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí
60 ZK/9/692/2017 41 0 0
53. Příslib profinancování projektů snížení energetické náročnosti objektů nemocnic schválených k podpoře z 39. výzvy OPŽP – zrušení
60 ZK/9/693/2017 41 0 0
54. Vyúčtování návratných finančních výpomocí poskytnutých organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ (I. část),
60 ZK/9/694/2017 41 0 0
55. Návrh na výkup pozemků p. č. 903/51, 930/10 v k.ú. Hostinné a pozemků 1154/9, 1154/10, 1154/11, 1154/12 v k. ú. Dolní Branná
60 ZK/9/695/2017 41 0 0
56. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5780 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/696/2017 41 0 0
57. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 3181 v k.ú. Litohrady v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/697/2017 41 0 0
58. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5777 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/698/2017 41 0 0
59. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5776 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/699/2017 41 0 0
60. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5779 v k.ú. Solnice a p.p.č. 3176 a p.p.č. 3178 v k.ú. Litohrady v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/700/2017 41 0 0
61. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné s paní M. K. v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
60 ZK/9/701/2017 41 0 0
62. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5786 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/702/2017 41 0 0
63. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5815 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/703/2017 41 0 0
64. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5774 a na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5778 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/704/2017 41 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5799 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
60 ZK/9/705/2017 41 0 0
66. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem V. R. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
60 ZK/9/706/2017 41 0 0
67. "Majetkoprávní vypořádání hlavního odvodňovacího zařízení v rámci výstavby komunikace ""II/298 Opočno, obchvat-I. etapa"" realizované Královehradeckým krajem "
60 ZK/9/707/2017 41 0 0
68. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové
60 ZK/9/708/2017 41 0 0
69. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
60 ZK/9/709/2017 41 0 0
70. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní
60 ZK/9/710/2017 41 0 0
71. Návrh na výkup podílů pozemku v k. ú. a obci Černčice, okr. Náchod
60 ZK/9/711/2017 41 0 0
72. Návrh na výkup podílů pozemku v k. ú. Bohuslavice nad Metují a obci Bohuslavice, okr. Náchod
60 ZK/9/712/2017 41 0 0
73. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
60 ZK/9/713/2017 41 0 0
74. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Svinary a obci Hradec Králové, okr. Hradec Králové
60 ZK/9/714/2017 41 0 0
75. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 588/64 v k. ú. Slatina u Hradce Králové, okr. Hradec Králové
60 ZK/9/715/2017 41 0 0
76. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 116/11 v k. ú. Bohuslavice nad Metují a obci Bohuslavice, okr. Náchod
60 ZK/9/716/2017 41 0 0
77. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obci Týniště nad Orlicí
60 ZK/9/717/2017 41 0 0
78. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
60 ZK/9/718/2017 41 0 0
79. Návrh na výkup pozemku p. č. 2640/15 v k. ú. a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
60 ZK/9/719/2017 41 0 0
80. Návrh na výkup p.p.č. 471/9 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
60 ZK/9/720/2017 41 0 0
81. Návrh na výkup p.p.č. 471/12 v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
60 ZK/9/721/2017 41 0 0
82. Návrh na výkup p.p.č. 2640/31 v k.ú. Vrchlabí
60 ZK/9/722/2017 41 0 0
83. Návrh na převod pozemku v k. ú. a obci Náchod
60 ZK/9/723/2017 41 0 0
84. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/32/2336/2016 ze dne 3.10.2016
60 ZK/9/724/2017 41 0 0
85. Návrh na budoucí darování pozemku v k. ú. Horní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad, okr. Jičín
60 ZK/9/725/2017 41 0 0
86. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Kobylice, okr. HradecKrálové
60 ZK/9/726/2017 41 0 0
87. Návrh na darování pozemků v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, okr. Náchod
60 ZK/9/727/2017 41 0 0
88. Darování pozemků v k.ú. Prostřední Lánov
60 ZK/9/728/2017 41 0 0
89. Volba člena Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
61 ZK/9/729/2017 37 0 0
90. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
62 ZK/9/730/2017 39 0 0
91. Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK pro rok 2017
63 ZK/9/731/2017 39 0 0
92. Změna účelu dotace a prodloužení doby realizace projektu (Římskokatolická farnost - děkanství Broumov)
64 ZK/9/732/2017 23 1 14
93. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje o systémové podjatosti
65 ZK/9/733/2017 34 1 3
94. Personální změny ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/9/734/2017 36 0 1

*pozn. vzhledem k technickým komplikacím s elektronickým hlasováním bylo využito ručního sčítání hlasování prostřednictvím skrutátorů; bylo využito zjednodušeného systému sečtení hlasů bez jmenovitého záznamu hlasování jednotlivých členů zastupitelstva do hlasovacího protokolu.

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení