USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 3.12.2018

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 38 0 1
ověřovatelé zápisu
2 38 0 0
schválení programu zasedání
3 39 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/17/1293/2018 37 1 1
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/17/1294/2018 37 0 0
3. Návrh na změnu výkonu funkce člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/17/1295/2018 38 0 0
4. Novelizace Pravidel tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem Královéhradeckého kraje
7 ZK/17/1296/2018 39 0 0
5. Poskytnutí dotací na individuální účel a finančních darů z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/17/1297/2018 39 0 0
6. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
9 ZK/17/1298/2018 41 0 0
7. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
10 ZK/17/1299/2018 41 0 0
8. Žádost o individuální dotaci městu Nová Paka na rekonstrukci kláštera – staženo z programu
9. Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“
11 ZK/17/1300/2018 41 0 0
10. Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“
12 ZK/17/1301/2018 40 0 0
11. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby
13 ZK/17/1302/2018 34 1 6
12. Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných služeb
14 ZK/17/1303/2018 40 0 0
13. Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019
15 ZK/17/1304/2018 40 0 1
14. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2019
16 ZK/17/1305/2018 39 0 0
15. "Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. na projekt ""Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK"" "
17 ZK/17/1306/2018 38 0 0
16. Individuální dotace na realizaci stipendijních programů pro NLZP z kapitoly 15 - zdravotnictví
18 ZK/17/1307/2018 38 0 0
17. Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem- staženo z programu
18. Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR, o. p. s.
19 ZK/17/1308/2018 37 0 0
19. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví
20 ZK/17/1309/2018 37 0 0
20. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2018
21 ZK/17/1310/2018 37 0 0
21. Návrh na navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018
22 ZK/17/1311/2018 37 0 1
22. Návrh navýšení dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018
23 ZK/17/1312/2018 38 0 0
23. Návrh na schválení navýšení dotací v rámci dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018
24 ZK/17/1313/2018 38 0 0
24. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019
25 ZK/17/1314/2018 38 0 0
25. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020
26 ZK/17/1315/2018 40 0 0
26. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
27 ZK/17/1316/2018 37 0 0
27. Návrh na schválení přípravy projektového záměru s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a“ do Operačního programu Životní prostředí 2014+
28 ZK/17/1317/2018 37 0 0
28. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
29 ZK/17/1318/2018 38 0 0
29. Dodatek č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
30 ZK/17/1319/2018 35 0 0
30. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019
31 ZK/17/1320/2018 37 0 0
31. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – III.
32 ZK/17/1321/2018 37 0 0
32. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/05027
33 ZK/17/1322/2018 37 0 0
33. Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov – příslib kofinancování
34 ZK/17/1323/2018 37 0 0
34. Změna č. 53/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
35 ZK/17/1324/2018 36 0 0
35. Prodloužení doby realizace projektů podpořených dotacemi
36 ZK/17/1325/2018 35 0 0
36. Poskytnutí dotací z krajského dotačního programu 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji
37 ZK/17/1326/2018 38 0 0
37. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel
38 ZK/17/1327/2018 38 0 0
38. Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2018
39 ZK/17/1328/2018 38 0 2
39. Poskytnutí návratní finanční výpomoci - Centrum evropského projektování - staženo z programu
40. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2019
40 ZK/17/1329/2018 36 0 0
41. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
41 ZK/17/1330/2018 36 0 0
42. Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektu s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ schváleného k předložení do Operačního programu Životní prostředí
42 ZK/17/1331/2018 37 0 0
43. Aktualizace návratné finanční výpomoci pro projekt s názvem „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“ schválený k předložení do Operačního programu Životní prostředí
43 ZK/17/1332/2018 34 0 0
44. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově
44 ZK/17/1333/2018 32 0 0
45. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
45 ZK/17/1334/2018 33 0 0
46. Návrh na vypořádání technických zhodnocení z nájemních smluv jednotlivých nemocnic – staženo z programu
47. "Návrh Smlouvy o spolupráci s ŘSD na akci ""Komunikace III. třídy PZ Solnice - PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu "
46 ZK/17/1335/2018 33 0 0
48. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3002/3 v k. ú. Černíkovice s panem L. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
47 ZK/17/1336/2018 32 0 0
49. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3014/3 a p. p. č. 3029/2 v k. ú. Černíkovice s panem J. K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
48 ZK/17/1337/2018 32 0 0
50. Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Malá Čermná a obci Hronov – staženo z programu
51. Návrh na prodej části pozemku v Jičíně
49 ZK/17/1338/2018 36 0 0
52. Návrh na prodej pozemku - v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
50 ZK/17/1339/2018 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 53 - 55
51 33 0 0
hlasování k bodům č. 53 - 55
52 33 0 0
53. Návrh na výkup pozemků p. č. 2678/34 a p. č. 2678/35 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
52 ZK/17/1340/2018 33 0 0
54. Návrh na výkup pozemku p. č. 300/1 v k. ú. a obci Chvaleč, okr. Trutnov
52 ZK/17/1341/2018 33 0 0
55. Návrh na výkup pozemku p. č. 685/38 v k. ú. a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
52 ZK/17/1342/2018 33 0 0
návrh na návrat bodu č. 56 v původním pořadí projednávání
53 34 0 0
neplatné hlasování
54
56. Darování pozemků v k.ú. a obci Stěžery
55 ZK/17/1343/2018 34 0 6
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 - 66
56 34 0 6
hlasování k bodům č. 57 - 66
57 39 0 0
57. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Rohenice, okr. Rychnov nad Kněžnou
57 ZK/17/1344/2018 39 0 0
58. Návrh na darování pozemku v k.ú. Trávník u Osic a obci Osice, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Osice
57 ZK/17/1345/2018 39 0 0
59. Návrh na darování pozemků v k.ú. Šachov u Borohrádku, okr. Rychnov nad Kněžnou, do vlastnictví města Borohrádku
57 ZK/17/1346/2018 39 0 0
60. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Náchod, okr. Náchod
57 ZK/17/1347/2018 39 0 0
61. Darování částí p. p. č. 1194/5 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší
57 ZK/17/1348/2018 39 0 0
62. Darování částí p. p. č. 1573/3 v k. ú. Libáň
57 ZK/17/1349/2018 39 0 0
63. Darování části p. p. č. 491 v k. ú. Dobřenice
57 ZK/17/1350/2018 39 0 0
64. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Myštěves od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
57 ZK/17/1351/2018 39 0 0
65. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
57 ZK/17/1352/2018 39 0 0
66. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Debrné u Mostku a obci Mostek od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
57 ZK/17/1353/2018 39 0 0
67. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Lično u Milkovic a obci Bačalky, okr. Jičín
58 ZK/17/1354/2018 39 0 0
68. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné
59 ZK/17/1355/2018 39 0 0
69. Změna personálního obsazení Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
60 ZK/17/1356/2018 41 0 0
70. Změna personálního obsazení Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
61 ZK/17/1357/2018 41 0 0
71. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
62 ZK/17/1358/2018 42 0 0
72. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
63 ZK/17/1359/2018 42 0 0
73. Prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci - Orlické Záhoří
64 ZK/17/1360/2018 44 0 0
74. Uzavření spolupráce s Banskobystrickým samosprávným krajem
65 ZK/17/1361/2018 40 0 0
75. Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
66 ZK/17/1362/2018 38 0 4

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení