USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 4.2.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1
ověřovatelé zápisu
2
schválení programu zasedání
3 40 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4 ZK/18/1363/2019 40 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje - staženo
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
5 ZK/18/1364/2019 40 0 0
4. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2018
6 ZK/18/1365/2019 40 0 0
5. Návrh výplat odměn a stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 ZK/18/1366/2019 39 0 0
6. Personální změny ve Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti
návrh PhDr. Štěpána, Ph.D.
8 ZK/18/1367/2019 38 0 1
7. Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2019
9 ZK/18/1368/2019 37 0 0
8. Příslib financování – Oblastní nemocnice Náchod I. etapa – pořízení movitého vybavení
10 ZK/18/1369/2019 37 0 0
9. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS/2017/03413 - ON Náchod a.s.
11 ZK/18/1370/2019 39 0 0
10. Žádost předsedy představenstva Městské nemocnice, a.s. - úprava Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - rozšíření ZVS
12 ZK/18/1371/2019 35 0 3
11. Návrh na podání žádosti o dotaci v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2019 na Úřad vlády ČR
13 ZK/18/1372/2019 38 0 1
12. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI
14 ZK/18/1373/2019 38 0 0
13. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020
15 ZK/18/1374/2019 39 0 0
14. Návrh na schválení Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
16 ZK/18/1375/2019 39 0 0
15. Schválení výsledků dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019
17 ZK/18/1376/2019 37 0 1
16. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019
18 ZK/18/1377/2019 37 0 0
17. Investice do krajské infrastruktury sociálních služeb
19 ZK/18/1378/2019 38 0 0
18. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji.
20 ZK/18/1379/2019 37 0 0
19. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018
21 ZK/18/1380/2019 37 0 0
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
22 ZK/18/1381/2019 35 0 0
21. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. výzvy OPŽP
23 ZK/18/1382/2019 35 0 0
22. Zakládací smlouva obecně prospěné společnosti v oblasti kultury - Archeopark Všestary o.p.s.
24 ZK/18/1383/2019 34 0 0
23. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2019
25 ZK/18/1384/2019 34 0 0
24. Návrh na schválení finančních prostředků na soutěž Hackathon Královéhradeckého kraje 2019
26 ZK/18/1385/2019 35 0 0
25. Návrh na vypořádání technických zhodnocení z nájemních smluv jednotlivých nemocnic staženo
26. Žádost o individuální dotaci městu Nová Paka na odkoupení kláštera - staženo
27. Návrh na prodloužení a úpravu splátkového kalendáře půjčky – Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
27 ZK/18/1386/2019 27 1 9
28. Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2019
28 ZK/18/1387/2019 23 0 13
29. Poskytnutí dotací na individuální účel pro projekty oblastních nemocnic Náchod a Jičín
29 ZK/18/1388/2019 32 0 2
30. "Projektový záměr ""Cestou k barokní galerii loutek KUKS. SOCHA LOUTKOU"" "
30 ZK/18/1389/2019 31 0 0
31. Změna typu poskytnuté dotace obci Vršce
31 ZK/18/1390/2019 29 0 0
32. Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně obci Jetřichov
32 ZK/18/1391/2019 31 0 0
33. Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019 staženo
34. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
33 ZK/18/1392/2019 34 0 0
35. Schválení dotace žadatelům, kteří v rámci programu 18OPK01 (Kotlíkové dotace) podali více žádostí
34 ZK/18/1393/2019 34 0 0
36. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
35 ZK/18/1394/2019 34 0 0
37. Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/02337
36 ZK/18/1395/2019 34 0 0
38. Změna termínu realizace projektu obce Smidary dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2017/05031
37 ZK/18/1396/2019 34 0 0
39. Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2019
38 ZK/18/1397/2019 34 0 0
40. Změna č. 54/2019 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
39 ZK/18/1398/2019 34 0 0
41. Návrh převodů nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje z roku 2018 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2019
40 ZK/18/1399/2019 33 0 0
42. Úprava rozpočtu kap. 21
41 ZK/18/1400/2019 33 0 0
43. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
42 ZK/18/1401/2019 34 0 0
44. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3027/2 a p. p. č. 3027/3 v k. ú. Domašín u Černíkovic s panem P. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
43 ZK/18/1402/2019 37 0 0
návrh na sloučení 45 - 48, 49 - 60 ,61 - 71
44 37 0 0
hlasování k bodům č. 45 - 48
45 33 0 0
45. Návrh na prodej části pozemku p.č. 74/6 v k. ú. a obci Hlušice, okr. Hradec Králové
45 ZK/18/1403/2019 33 0 0
46. Návrh na prodej části pozemku p.č. 74/7 v k. ú. a obci Hlušice, okr. Hradec Králové
45 ZK/18/1404/2019 33 0 0
47. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Staré Město nad Metují a obci Náchod, okr. Náchod
45 ZK/18/1405/2019 33 0 0
48. Návrh na prodej pozemku p.č. 2073 v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou
45 ZK/18/1406/2019 33 0 0
hlasování k bodům č. 49 - 60
46 34 0 1
49. Návrh na výkup pozemku p. č. 451/26 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1407/2019 34 0 1
50. Návrh na výkup pozemku p. č. 451/28 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1408/2019 34 0 1
51. Návrh na výkup pozemků p. č. 451/30 a 451/31 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1409/2019 34 0 1
52. Návrh na výkup pozemku p. č. 451/33 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1410/2019 34 0 1
53. Návrh na výkup pozemku p. č. 451/34 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1411/2019 34 0 1
54. Návrh na výkup pozemku p. č. 451/35 v k. ú. a obci Libčany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1412/2019 34 0 1
55. Návrh na výkup pozemku p. č. 392/5 v k. ú. a obci Světí, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1413/2019 34 0 1
56. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1414/2019 34 0 1
57. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 471/19 v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1415/2019 34 0 1
58. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 496/15 v k. ú. Rodov a obci Smiřice, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1416/2019 34 0 1
59. Návrh na výkup pozemku p. č. 462/4 v k. ú. a obci Holohlavy, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1417/2019 34 0 1
60. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 2678/13 a 2678/15 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
46 ZK/18/1418/2019 34 0 1
hlasování k bodům č. 61 - 71
47 35 0 0
61. Darování částí p. p. č. 644/1 a p. p. č. 661/1 v k. ú. Holín
47 ZK/18/1419/2019 35 0 0
62. Darování části p. p. č. 1002/1 v k. ú. Přepychy u Opočna
47 ZK/18/1420/2019 35 0 0
63. Darování části p. p. č. 3371/1 v k. ú. Rtyně v Podkrkonoší
47 ZK/18/1421/2019 35 0 0
64. Darování částí p. p. č. 3041/1 a p. p. č. 3135/2 v k. ú. Chotěvice
47 ZK/18/1422/2019 35 0 0
65. Návrh na darování části pozemku p. č. 74/4 v k. ú. a obci Hlušice, okr. Hradec Králové
47 ZK/18/1423/2019 35 0 0
66. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou
47 ZK/18/1424/2019 35 0 0
67. Návrh na darování pozemků pod stavbami autobusových zastávek v k. ú. Hejtmánkovice
47 ZK/18/1425/2019 35 0 0
68. Návrh na darování pozemku v k.ú. Sovětice, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Sovětice
47 ZK/18/1426/2019 35 0 0
69. Návrh na darování dílu pozemkové parcely v k.ú. a obci Červený Kostelec, okr. Náchod, do vlastnictví města Červený Kostelec
47 ZK/18/1427/2019 35 0 0
70. Návrh na darování pozemků v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
47 ZK/18/1428/2019 35 0 0
71. Darování části pozemků p.p.č. 2461/6 a p.p.č. 2461/52 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou
47 ZK/18/1429/2019 35 0 0
72. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové staženo
73. Návrh na směnu pozemku v k. ú. a obci  Velké Poříčí
48 ZK/18/1430/2019 36 0 0
74. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemku pro přístavbu objektu Gayerových kasáren v k. ú. a obci Hradec Králové
49 ZK/18/1431/2019 36 0 0
75. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
50 ZK/18/1432/2019 36 0 0
76. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Královéhradeckého kraje Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy dozoru a kontroly (listopad 2018).
51 ZK/18/1433/2019 37 0 0
77. Individuální dotace na realizaci stipendijního programu – Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem
52 ZK/18/1434/2019 37 0 0
78. Záměr spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška při zajištění pobytových služeb pro seniory
53 ZK/18/1435/2019 36 0 1
79. Návrh na změnu názvu "Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit", příspěvkové organizace, na "Umělecké a kulturní centrum Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace"
54 36 1 1
80. Návrh na změnu názvu Muzea války roku 1866 na Chlumu, pobočky Muzea východních Čech v Hradci Králové, na Muzeum války 1866
55 ZK/18/1436/2019 38 0 0
81. Žádost o grant v rámci programu ERASMUS+
56 ZK/18/1437/2019 38 0 0

Soubory ke stažení