VIDEOZÁZNAM z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

26. 9. 2018

1. část - po bod 23, včetně vloženého bodu č. 80

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 13 ( Návrh na schválení výsledků Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 ) 2:18:41
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:24:13 14 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 2:20:43
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:25:03 15 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 2:22:05
3 ( Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:33:04 16 ( Návrh na vyhlášení 2. kola dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2018 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ) 2:23:09
4 ( Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2019 ) 0:34:07 17 ( Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků (MUP) příspěvkovým organizacím zřizovaných KHK v oblasti etické výchovy 2018 ) 2:25:08
5 ( Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje původní návrh usnesení ) 0:34:50 18 ( Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2018 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9). ) 2:26:08
6 ( Návrh na poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci kláštera v Nové Pace a řešení pohledávky evidované za ústavem Život bez bariér, z.ú. ) 0:58:21 19 ( Návrh na dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pořádaných v roce 2018 ) 2:27:58
7 ( Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2017 ) 2:00:59 20 ( Návrh na schválení Dodatků č. 1 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP I) ) 2:28:43
8 ( Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 2:07:01 21 ( Návrh změny názvu Regionálního muzea v Náchodě, příspěvkové organizace, na Muzeum Náchodska ) 2:30:01
9 ( Dohoda o ukončení memoranda k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec Králové - Pardubice ) 2:11:14 22 ( Zakládací smlouvy obecně prospěšných společností v oblasti kultury - Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s., Filharmonie Hradec Králové o.p.s. ) 2:31:00
10 ( Žádost Oblastní nemocnice Náchod a. s. - ručení za úvěr ) 2:12:45 80 ( Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/903/2018, přílohy č.1 důvodové zprávy, bodu č. 10 ) 2:31:56
11 ( Aktualizace Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 ) 2:15:33 23 ( Poskytnutí dotací na individuální účel ) 2:33:34
12 (Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 ) 2:17:10    

2. část - od bodu 24 do konce

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
24 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasové aktivity na dotační program 18SMR20 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 0:00:00 49( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasové aktivity na dotační program 18SMR20 Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 0:35:15
25 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2018 ) 0:01:33 50 ( Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva obci Sendražice v k.ú. Sendražice u Smiřic, okres Hradec Králové ) 0:38>06
26 (Změny v realizaci projektů podpořených dotacemi ) 0:02:36 51 ( Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové ) 0:40:01
27 ( Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektů Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM ) 0:03:49 52-56 ( sloučené body č. 52-56 ) 0:42:06
28 (Návrh aktualizace krajské RIS3 strategie ) 0:05:23 57-67 ( sloučené body č. 57-67 ) 0:45:07
29 (Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně obci Proruby ) 0:08:19 68 ( Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1088/2010 ) 0:50:56
30 ( Poskytnutí dotací na výměnu zdroje vytápění z rozpočtu Královéhradeckého kraje nad rámec prostředků z OP ŽP ) 0:09:32 69 ( Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Týniště nad Orlicí ) 053:15:
31 ( Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací a schválení vyúčtování návratné finanční výpomoci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ) 0:11:40 70 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:54:40
32 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – II ) 0:13:13 72 (Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) ) 0:55:41
33 (Změna č. 51/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:14:14 73 (Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. DS2017/03413 - ON Náchod a.s. ) 0:58:30
34 (Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:14:59 74 ( Křižovatka Mileta ) 1:02:11
35 (Změna č. 51/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:17:40 75 ( Financování dotačních projektů organizací splývajících nebo slučovaných dle usnesení č. ZK/9/651/2017 ) 1:07:26
36 (Úprava rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví školství spojené s organizačními změnami od 1.7.2018 ) 0:19:06 76 (Příslib profinancování projektů schválených k poskytnutí dotace z OPŽP, 70. výzva ) 1:09:54
37 ( Aktualizace profinancování projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové ) 0:20:16 77 ( Navýšení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, kapitoly 50 FRR, odvětví 10 - doprava ) 1:11:47
38 (Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů realizovaných v rámci 19. výzvy OPŽP 2014 + ) 0:23:28 78 (Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí ) 1:13:14
39 ( Návrh aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 0:25:30 79 ( Návrh na výkup pozemkup. č. 871/9 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou ) 1:16:31
40 ( Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Opočno pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu") 0:27:24 81 ( Poskytnutí dotace nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do OPŽP ) 1:17:47
41 ( Návrh na uzavření darovací smlouvy s obcí Kvasiny na část pozemku v k. ú. a obci Kvasiny ) 0:28:40 48 ( Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Častolovice ) 1:19:44
43-47 ( sloučené body č. 43 - 47 ) 0:30:45 diskuze ( diskuze ) 1:23:14