VIDEOZÁZNAM z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

13. 4. 2018

Datum konáni: 26.3.2018

1. část jednání: úvod, body 1-36, včetně předřazených bodů 64, 28 a 29

do přestávky

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 15 (Úprava výše dotace v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 pro Domácí hospic Setkání ) 2:32:21
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:08:28 16 ( Návrh na schválení Dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem ) 2:33:22
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:12:01 17 ( Plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje pro období 2018 – 2020 ) 2:34:34
3 ( Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:13:30 18 ( Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2018 ) 2:36:28
4 ( Přehled o počtech, cílech a výsledcích zahraničních pracovních cest, konaných zastupiteli v roce 2017 ) 0:14:22 19 ( Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2016/2017 ) 2:37:46
64 ( Návrh na postoupení pohledávky evidované za ústavem Život bez bariér, z.ú. městu Nová Paka ) 0:15:06 20 ( Informace o financování regionálního školství ) 2:38:50
28 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2018 ) 1:25:45 21 ( Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. ) 2:44:16
29 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu 2018 ) 1:28:04 22 ( Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, regionálních soutěží a prevence rizikového chování v roce 2018. ) 2:45:41
5 ( Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 ) 2:05:40 23 ( Návrh na schválení realizace projektů z oblasti školství předložených do výzev IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) a na schválení návratné finanční výpomoci. ) 2:47:14
6 ( Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 2:07:15 24 ( Návrh na schválení příslibu profinancování projektů předložených do IROP výzvy č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) ) 2:48:03
7 ( Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 společnosti OREDO s.r.o. ) 2:16:8 25 ( Aktualizace příslibu profinancování k projektu „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“ ) 2:48:03
8 ( Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK ) 2:17:36 26-27 ( sloučené body 26-27 - karjské dotační programy ) 2:50:21
9 (Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice ) 2:18:37 30 ( Změna v projektu, podpořeném dotací na individuální účel ) 2:52:58
10 ( Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu ) 2:19:52 31 ( Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně ) 2:54:01
11 ( Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace DS2017/03413 - ON Náchod ) 2:20:44 32 ( Návrh na schválení realizace projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje II."" a poskytnutí návratné finanční výpomoci ) 2:55:19
12 ( Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 ) 2:22:50 33-34 ( sločené body 33-34 ) 2:56:29
13 ( Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018/II. ) 2:29:29 35 ( Změna personálního obsazení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ) 2:58:38
14 ( Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o uzavření Dodatku ke smlouvě o ručení ) 2:30:48 36 ( Prodloužení termínu realizace projektu „Hrádek – kanalizace pro 8 RD“ ) 3:14:03

2. část jednání: od bodu 37

po přestávce

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
37 ( Prominutí vrácení části dotace obci Chvaleč ) 0:00:00 78 ( Návrh na zrušení usnesení č. RK/27/1027/2013 ze dne 12.8.2013 - výkup pozemku v k. ú. a obci Kohoutov, okr. Trutnov ) 0:32:58
38 ( Změna č. 49/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:01:30 79-93 ( sloučené body č. 79-93 ) 0:34:23
39 ( Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 0:02:13 94 ( Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření ) 0:40:49
40 (Návrh na pověření zajištěním aktivit v rámci realizace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ včetně poskytnutí finančních prostředků ) 0:02:49 95 ( Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/29849 včetně pozemků v k. ú. Dobruška a Mělčany u Dobrušky ) 0:42:25
41 ( Předfinancování silničních projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1. ) 0:03:47 96 ( Změna personálního obsazení Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:43:53
42 ( Profinancování projektu SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové ) 0:04:41 97 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:44:58
43 ( Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví zdravotnictví ) 0:06:37 98 ( Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:45:55
44 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:09:20 99 ( Poskytnutí dotace na individuální účel a finančního daru z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:49:38
45 ( Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem V. V. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 0:10:27 100 ( Návrh na schválení příslibu profinancování projektů Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2 a Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí ) 0:59:57
46-58 ( sloučené body 46-58 ) 0:11:43 101 ( Návrh na úpravu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví doprava ) 1:02:08
59 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Římskokatolickou farností Solnice pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 0:19:27 102 ( Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3170 v k.ú. Litohrady s panem K. J. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém region ) 1:04:19
60 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Biskupstvím královéhradeckým pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.) 0:21:31 103 ( Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5775 v k.ú. Solnice s panem J. E. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 1:04:19
61 (Náklady a zdroje financování akce ""Modernizace Vyšší odborné školy a Stření průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:22:48 104 ( Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní J. J. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 1:07:17
62 ( Stanovení dalšího postupu při vymáhání pohledávky evidované za panem Ladislavem Kohútem ) 0:24:27 105 ( Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5774 a na výkup spoluvlastnického podílu na pozemku p.p.č. 5778 v k.ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" ) 1:09:03
63 ( Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci akce ""III/3 104 Sedloňov - opěrná zeď ) 0:26:41 106 (Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kluky a obci Hradec Králové ) 1:12:26
66 ( Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dvůr Králové nad Labem ) 0:28:03 107 ( Změna stanov obchodní společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ) 1:15:35
68-77 ( sloučené body č. 68-77 ) 0:29:38 diskuze ( diskuze ) 1:16:39