VIDEOZÁZNAM z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

1. 11. 2018

1. část - po bod 36, včetně vloženého bodu 103


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 18(Dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový sport pro rok 2019 ) 1:26:30
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:17:26 19 ( Dotační programy v oblasti volnočasové aktivity pro rok 2019 ) 1:27:41
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:18:12 20 ( Dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2019 ) 1:28:25
3 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:19:08 21 ( Dotační programy v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2019 ) 1:29:26
4 ( Příslib financování - nové dopravní stavby ) 0:20:02 22 ( staženo ) staženo
5 (Žádosti zdravotnických akciových společností o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby minulých let -návrh Ing. Aleš Cabiccar ) 0:22:20 23 (Zvýšení základního kapitálu společnosti Centrum evropského projektování, a.s., IČ 27529576 ) 1:30:04
6 ( Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 ) 0:39:43 24 ( Žádost o individuální dotaci Svazu lyžařů ČR na Světový pohár žen v alpském lyžování ) 1:40:36
7 ( Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví) 0:41:05 25 ( Navýšení poskytnutých dotací na individuální účel ) 1:42:51
8 ( Návrh na schválení Dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců tmavý Důl ) 0:43:45 26 (Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel - města Česká Skalice, Hradec Králové ) 1:44:59
9 (Návrh na schválení převodu finančních prostředků z ostatních běžných výdajů kap. 28 do ostatních kapitálových výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov ) 0:45:21 27 ( Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně - Vestec, Blešno ) 1:45:46
10 ( Návrh schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na rok 2019 ) 0:46:28 28 ( Změny v projektech podpořených dotacemi ) 1:47:10
11 (Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 ) 0:47:21 29 (Žádost do dotačního programu MŠMT "Podpora mládeže na krajské úrovni" ) 1:47:59
103 ( Podnět k zápisu technické památky v Hronově ) 0:48:09 30 (Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci "Domu přírody Orlických hor" ) 1:50:00
12 (Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje ) 0:51:52 31 (Projednání žádosti o dotaci podané do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje ) 1:50:54
13 (Podmínky dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019 ) 1:13:51 32 ( Příslib profinancování projektu Do praxe bez bariér ) 1:53:33
14 (Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019 ) 1:15:04 33 ( Projekt Do praxe bez bariér - zapojení Centra investic, rozvoje a inovací jako partnera s finančním příspěvkem do projektu) 1:55:35
15 (Dotační program 19POVU1 (Program obnovy venkova) pro rok 2019 ) 1:16:02 34 ( Změna č. 52/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 1:56:26
16 (Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2019 ) 1:16:45 35 ( Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci krajského kola Ekologické olympiády ) 1:57:31
17 (Dotační programy na rok 2019 v dotační oblasti životní prostředí a zemědělství ) 1:18:25 36 (Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:58:14

2. část - od bodu 37 do konce jednání


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
37 0:00:00 88(Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100, Jičín ) 0:35:38
38 (Návrh na zvýšení základního kapitálu a změnu stanov společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. ) 0:04:21 89 ( Návrh narevokaci usnesení ZastupitelstvaKrálovéhradeckého kraje č.ZK/30/2208/2012 zedne04.10.2012 - darování pozemku v k.ú.Čejkovice u Jičína dovlastnictví ČR - ŘSD ) 0:37:03
39 ( Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví zdravotnictví ) 0:06:01 90 ( Návrh na zrušení usnesení ZK/14/1053/2018 ze dne 18.06.2018 - darování pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí, okr. Jičín ) 0:38:52
40 (Majetkoprávní příprava stavebních akcí „Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí“ a „II/298 Opočno obchvat II. etapa“ ) 0:07:16 91 ( Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1179/2018 ) 0:40:02
41-51 ( sloučené body 41-51) 0:10:38 92-95 ( sloučené body 92-95 ) 0:41:11
52 (Návrh naprodej pozemku v k.ú. Studenec u Trutnova aobci Trutnov, okr. Trutnov ) 0:16:50 96 ( Návrh nasměnu pozemků v k.ú.a obciMilovice u Hořic, okr. Jičín ) 0:44:43
53 ( Návrh naprodej pozemku v k.ú.a obciLochenice, okr.Hradec Králové) 0:18:17 97 ( Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou ) 0:48:24
54 (Návrh naprodej pozemků v k.ú. Plotiště nad Labem a obciHradec Králové ) 0:19:29 98 ( Návrh na udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s realizací opravy nebytových prostor a s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - k. ú. a obec Kostelec nad Orlicí ) 0:49:58
55-71 ( sloučené body 55-71) 0:20:38 99 (Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:52:23
72 (Návrh navýkup pozemku v k.ú.Pilníkov I a obci Pilníkov ) 0:26:08 100 (Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje ) 0:53:14
73 ( Návrh na zrušení usnesení ZK/7/485/2017 ze dne 11.09.2017 - výkup pozemku v k. ú. a obci Mlékosrby, okr. Hradec Králové) 0:27:29 101 ( Návrh na uzavření dohody o splátkovém kalendáři s dlužníkem M.P. ) 1:02:38
74-86 (sloučené body 74-86 ) 0:28:41 102 ( Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 12 - správa majetku kraje ) 1:04:54
87 ( Darování pozemků v k.ú. a obci Stěžery - staženo z programu ) staženo diskuze ( diskuze ) 1:06:51