Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

27. 5. 2014 Autor: Vlasta Kratochvílová

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“, to je název projektu, se kterým Královéhradecký kraj uspěl v 37. kole výzvy oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Cílem projektu je podpora domácího i příjezdového cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji prostřednictvím nastavení správných směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v kraji a marketingových aktivit, spojených s informovaností o významných aktivitách, atraktivních lokalitách a jejich propagací. To vše za účelem zvýšení návštěvnosti, konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje na trhu cestovního ruchu a nastavením možností pro rozvoj podnikatelských aktivit v cestovním ruchu.

Zahájení realizace aktivit: 1. 1. 2014
Ukončení realizace aktivit: 30. 9. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 380 265,00 Kč
Projekt nezakládá veřejnou podporu a dotace činí 100% z rozpočtu Regionální rady.

Projektový záměr schválen usnesením Zastupitelstva KHK ZK/11/612/2013
Realizace projektu schválena usnesením Zastupitelstva KHK ZK/14/842/2014

V rámci projektu budou realizovány aktivity:

1. Zpracování strategických směrů rozvoje a způsoby jejich naplňování

Výstupem bude Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014-2020, vč. zpracování SEA - Vyhodnocení Programu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

2. Podpora významného produktu cestovního ruchu "cykloturistika"

Realizací této aktivity dojde ke zhotovení cyklokompletu, který bude obsahovat 6 cykloturistických map ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, PJ) s vyznačením cyklotras a cyklostezek na území Královéhradeckého kraje, vč. uvedení informací o turistických zajímavostech a dalších informací, které usnadní návštěvníkovi snadnou orientaci v dané lokalitě.

3. Zlepšení přenosu informací směrem k laické i odborné veřejnosti, zvýšení povědomí o potenciálu Královéhradeckého kraje a turistických destinací na jeho území

K oslovení širokého okruhu nejen obyvatel Královéhradeckého kraje, sousedních regionů,  laické veřejnosti  a subjektů cestovního ruchu, povede vydání a distribuce Turistických novinKrálovéhradeckého kraje.

Obsah novin budou tvořit informace o turistických atraktivitách regionu, významných sportovních, kulturních a společenských akcích, zajímavostech a novinkách v oblasti cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Noviny vyjdou pro zimní sezonu 2014/2015 v říjnu 2014 a pro sezónu jaro-léto 2015 v květnu 2015.

K informování odborné veřejnosti o dění v oblasti cestovního ruchu poslouží Newsletter Královéhradeckého kraje, který bude elektronicky distribuován cílovým skupinám každé dva měsíce od září 2014.

4. Podpora prezentace a propagace Královéhradeckého kraje

Podpora prezentace a propagace Královéhradeckého kraje proběhne dvěma způsoby:

  1. Vytvořením informačních skládaček – stanou se součástí logického celku podpory cykloturistiky. Skládačky poskytnou podrobnější a komplexnější informace o atraktivních místech jednotlivých cyklotras v mapovém komplexu, který bude stimulovat turisty k pobytu na více dnů. Skládačky budou koncipovány tak, aby turista získal jasnou informaci o možnostech aktivního trávení času po celou dobu trvání svého pobytu na území kraje.
  2. Vytvořením setů propagačních předmětů, jako součást logického celku podpory cykloturistiky. Na propagačních předmětech budou vyobrazeny atraktivní lokality jednotlivých cyklotras.

Všechny výstupy uvedených aktivit (kromě setů propagačních předmětů) a informace o naplňování projektu budou v závislosti na realizaci jednotlivých aktivit průběžně umísťovány na webovém portálu Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz nebo turistickém webovém portálu Královéhradeckého kraje www.kralovehradeckyregion.cz

Garant projektu: Královéhradecký kraj, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Řízení a administrace projektu: zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Investice Regionální operační program