Výzva do Národního programu podpory cestovního ruchu na rok 2019

22. 1. 2019 Autor: Jan Špelda

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu po podávání žádostí do dotačních programů na podporu cestovního ruchu.

1. Dotační program: Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Podpořeny budou aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):

DT č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů

DT č. 2 - Marketingové aktivity na oblastní úrovni

DT č. 3 - Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce. Realizace akce je možná v 2019/2020. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.

Lhůta pro podání žádosti – platnost výzvy

Platnost výzvy: 16. 11. 2018 – 15. 02. 2019

Příjem žádostí podatelnou MMR: 1. 12. 2018 – 15. 02. 2019

Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti 15. 02. 2019, pouze do 12:00 hod !!

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

(spuštěno od 26. 11. 2018)

2. Dotační program Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program podpoří rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):

DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,

DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Realizace akce je možná v 2019/2020. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.

Lhůta pro podání žádosti – platnost výzvy

Platnost výzvy: 15. 11. 2018 – 15. 02. 2019

Příjem žádostí podatelnou MMR: 1. 12. 2018 – 15. 02. 2019

Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti 15. 02. 2019, pouze do 12:00 hod !!

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

(spuštěno od 26. 11. 2018)

Veškeré informace k žádostem jsou k dispozici na: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione