Terminologický slovník

6. 6. 2014

vymezení základních pojmů

 • mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
   
 • krizovou situací mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu ("krizové stavy"),
   
 • stavem nouze v plynárenství omezení dodávky plynu pro konečné zákazníky na úroveň bezpečnostního a technologického minima nebo přerušení dodávky plynu,
   
 • stavem ropné nouze nedostatek ropy a ropných produktů a následky z toho plynoucí nelze odstranit nebo jim zamezit bez přijetí opatření,
   
 • stavem nouze v elektrizační soustavě omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území České republiky nebo na její části z důvodů vzniku živelních událostí, havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, teroristického činu a ohrožení celistvosti elektrizační soustavy,
   
 • kalamitní situací v dopravě podstatné zhoršení nebo přerušení sjízdnosti pozemní komunikace v důsledku vánice a intenzivního dlouhodobého sněžení, vzniku souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucího deště, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné situace,
   
 • kalamitním stavem (kalamitní výskyt) v rámci ochrany lesa, kdy škůdce je přemnožen, hrozí silné žíry až holožír a škůdce působí hospodářsky významné škody nebo ohrožení ostatních funkcí lesa anebo zánik lesních porostů,
   
 • záchrannými pracemi činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,
   
 • likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,
   
 • obnovovacími (asanačními) pracemi činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot; obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací (bezprostředních opatření),
   
 • ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku,
   
 • integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
   
 • krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury,
   
 • krizovým opatřením organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob,
   
 • věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,
   
 • osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,
   
 • pracovní povinností povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení, 
   
 • pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, 
   
 • věcným prostředkem movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace,
   
 • kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Tento slovník byl schválen usnesením č. 38 Výboru pro obranné plánování ze dne 22. září 2009. Terminologický slovník byl vydán MV ČR a je uložen v záložce menu pod názvem Informační servis, položka Související dokumenty na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/krizove-rizeni-72.aspx