Bezpečnost ve školách - kroky MŠMT

24. 2. 2015 Autor: Dita Kosová

MŠMT na svých webových stránkách zveřejnilo metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v budovách a areálech škol a školských zařízení. Současně MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení", termín podání žádostí je nejpozději do 3. 4. 2015.

Metodické doporučení čj. MSMT-1981/2015-1 "Minimální standard bezpečnosti" zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, personální a opatření v oblasti zpracované dokumentace. Má sloužit k fyzické i psychické bezpečnosti žáků. Zahrnuje tyto roviny: prevencí předcházet mimořádným událostem, účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných příčin i v budoucnu. V současné době je připravována vyhláška MŠMT o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Dotační program "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" čj. MSMT-2157/2015-1 byl vyhlášen k zajištění dostatečnému zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. v souladu s výše uvedeným metodickým doporučením. Je určen zejména k nákupu bezpečnostních prvků, montážních prvků, drobným stavebním a terénním úpravám. Projekt musí být uskutečněn v roce 2015. Dotace může být poskytnuta až do 100 % celkových nákladů projektu. Poskytnutou dotaci je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2015 a vypracovat věcné vyhodnocení. Projekty je podat na adresu: MŠMT, Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy, Karmelitská 7, Praha 1 v termínu nejpozději do 3. 4. 2015 do 15 hod.

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email.

.