Legislativa MŠMT - zákony, vyhlášky

25. 3. 2013 Autor: Dita Kosová

MŠMT má na svých internetových stránkách zveřejněn seznam platných zákonů a vyhlášek v oblasti prevence rizikového chování, viz http://www.msmt.cz/socialni-programy/pravni-predpisy-1 .

V současné době se pracuje na aktualizaci vyhlášky č. 72/2005, metodického pokynu Co dělat, když... a metodického pokynu k problematice šikany a kyberšikany. Zákony a vyhlášky jsou pro všechny závazné, metodické pokyny jsou doporučující.

Díky projektu VYNSPI, který realizovala Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze jsou ke stažení monografie týkající se oblasti prevence, viz http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie


MŠMT pracuje na přijetí "Výkladového slovníku, Návrhu minimálního preventivního programu, Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů služeb". Čtyřstupňový model vzdělávání metodiků prevence bude zařazen do pilotního programu, jeho přijetí zatím není v letošním roce očekáváno.

Vítáme všechny nástroje k ulehčení a jednotnosti práce školních metodiků prevence, které MŠMT poskytne.