Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

8. 1. 2014 Autor: Dita Kosová

Na internetových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim je ke stažení vzor jednotného postupu při řešení rizikového chování žáků, který je popsán v metodickém doporučení MŠMT.  Součástí metodického doporučení je záznam o jednání se žákem a zákonným zástupcem a vzor individuálního výchovného programu.

Tento materiál byl zpracován v souvislosti s rostoucími výchovnými problémy ve školách, přičemž je třeba si uvědomit, že řešit přestupky v chování žáků je nutné zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělání každého jedince i vzhledem k očekávané efektivitě vzdělávacího systému. Školy i rodiče v mnoha případech nevědí, jakým způsobem mají postupovat a při neřešení výchovných problémů dochází k jejich eskalaci, což ještě více ztěžuje situaci na školách. Tento nástroj nabízí především prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce) a každý může nemalou měrou přispět k jeho odstranění. Při řešení problému se škola obrací k zákonnému zástupci jako k partnerovi, s nímž pracuje na dosažení stejného cíle. Soustředěný a jednotný tlak obou důležitých institucí (školy a rodiny) na žáka zvyšuje pravděpodobnost kladného efektu. Hlavní myšlenkou IVýP není sankciování chování dítěte nebo zákonných zástupců, ale hledání efektivní pomoci pro žáka a podpory pro zákonné zástupce. Součástí metodického doporučení jsou tři formuláře pro záznam postupu při řešení rizikového chování žáků na školách. Metodické doporučení k IVýP.

pdf Příloha č. 1 - Záznam o jednání se žákem.docx

Příloha č. 2 - Záznam o jednání se ZZ.docx

Příloha č. 3 - Individuální výchovný program.doc