Kraj schválil Dohodou o spolupráci při realizaci individuální projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny"

14. 8. 2012 Autor: Markéta Sodomková

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od 1. července 2012 do 31. ledna 2015 individuální projekt „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“. Hlavním cílem projektu je komplexní systémová změna zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.

Změna systému péče umožní zapojení dětí a rodin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti včetně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Systémová změna spočívá v optimalizaci řízení a financování systému péče o ohrožené děti v ČR na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí, standardizaci systému a sjednocení přístupů a postupů pro práci s touto skupinou. Nezbytnou podmínkou pro dosažení systémové změny je zvýšení profesní úrovně pracovníků. V projektu bude provedena komplexní analýza systému, zpracován návrh systému řízení a financování systému na různých úrovních veřejné správy a zpracovány závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele služeb a další subjekty v systému. Projekt bude realizován na území celé ČR bez území hl. města Prahy. Vybraná systémová opatření budou v rámci aktivit projektu zároveň pilotně ověřována na regionální úrovni v pěti krajích ČR: Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém a Zlínském. Poznatky z pilotního ověřování budou předávány formou vzdělávání do dalších krajů. Část výstupů bude sloužit jako podklad pro další individuální projekty MPSV (např. Podpora procesů v sociálních službách). Projekt bude realizován pracovnicemi a pracovníky odboru rodiny a ochrany práv dětí a expertními a pracovními týmy hrazenými z projektu. Publicita projektu bude zajištěna národní iniciativou Právo na dětství, jejíž příprava a realizace je součástí projektu.

Královéhradecký kraj tímto navazuje na dosavadní spolupráci v této věci, která byla založena „Dohodou o společném postupu při ověřování a implementaci akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období 2009-2011 a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti a rodiny“ ze dne 16.6.2011, která byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje.