Krajský úřad absolvoval genderový audit

25. 10. 2011 Autor: Jana Fiedlerová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele, kteří si nechali externě posoudit, jak přistupují k tématu podpory rovných příležitostí žen a mužů a podpoře slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců.

Audit Rovné příležitosti prováděla v období od února do května 2011 obecně prospěšná společnost Gender Studies, která je partnerem Královéhradeckého kraje v projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje . Cílem auditu bylo vyhodnotit, do jaké míry krajský úřad naplňuje princip rovných příležitostí, popsat stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech.

Zvláštní pozornost byla věnována analýze zaměřené na oblast slaďování pracovního a rodinného života. Ta přinesla nezbytné informace o potřebách zaměstnankyň a zaměstnanců úřadu pro výběr a zavedení žádoucích opatření v těchto oblastech.

Krajský úřad se aktivně zajímá také o potřeby svých zákaznic a zákazníků z řad rodičů s dětmi. S cílem získat podněty pro zlepšení svých služeb návštěvníky z řad cílové skupiny rodičů s dětmi dotazoval. Závěrečná zpráva z monitoringu spokojenosti návštěvníků a návštěvnic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - rodičů s dětmi je přiložena ke stažení.

Výstupy všech uvedených aktivit budou využity pro tvorbu stěžejního výstupu projektu, který bude mít podobu plánu podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života s uvedením opatření a konkrétních aktivit.

Projekt trvající do srpna roku 2012 umožní Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje připojit se k společensky odpovědným organizacím cíleně podporujícím rovné příležitosti žen a mužů a být v tomto směru příkladem ostatním veřejným či soukromým subjektům.

Projekt Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Soubory ke stažení

Fotogalerie