Podpora rovných příležitostí žen a mužů na krajském úřadě

28. 4. 2020 Autor: Jana Fiedlerová

Dne1. listopadu 2010 zahájil Královéhradecký kraj realizaci projektu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje („Rovné příležitosti na KÚ KHK“)

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/54.00067

Částka: 3 080 602,40 Kč

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 – 31. srpen 2012

Popis projektu

Projekt představuje zásadní krok v implementaci principu rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v pozici významného zaměstnavatele (téměř 400 zaměstnanců a zaměstnankyň) a současně významného orgánu veřejné správy. Projekt reaguje na absenci koncepčního přístupu v této oblasti.

Klíčové aktivity projektu:

• analýza potřeb v oblasti rovných příležitostí žen a mužů s důrazem na slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

• audit rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

• analýza potřeb klientů a klientek úřadu (rodičů s dětmi)

• volba priorit a tvorba Plánu podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje včetně zahájení realizace jeho naplňování

• tvorba modelu spolupráce se zaměstnanci a zaměstnankyněmi při odchodu, průběhu a návratu z MD/RD, její pilotní ověření a implementace

• vytvoření metodiky pro fungování alternativních forem práce na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

• vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců krajského úřadu v tématu rovných příležitostí

• realizace informačně diskusních seminářů - výměna zkušeností zaměstnavatelů

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnankyně a zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, rodiče s dětmi, klienti a klientky krajského úřadu (rodiče s dětmi) a zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Dílčí cíle jsou:

1. vyhodnotit fungování Krajského úřadu z hlediska uplatňování principu rovných příležitosti žen a mužů, zjistit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života, analyzovat stávající situaci a odkrýt možnosti krajského úřadu v pozici zaměstnavatele,

2. implementovat priority v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu jakožto významného zaměstnavatele a současně orgánu veřejné správy,

3. nastavit vhodné podmínky pro slaďování pracovního, rodinného a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců Krajském úřadu.

Průběh a výsledky projektu

Projekt umožňuje prostřednictvím hloubkového auditu analyzovat fungování úřadu z hlediska principu rovných příležitostí (uvnitř i vně úřadu) a prostřednictvím analýzy zaměřené zejména na oblast slaďování pracovního a rodinného života získat nezbytné informace o potřebách zaměstnankyň a zaměstnanců pro výběr a implementaci žádoucích opatření v těchto oblastech. V návaznosti na zjištěné jsou identifikovány priority, formulována strategie a vytvořen a přijat Plán podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento Plán definuje priority stěžejních oblastí intervence, které dále rozpracovává do dílčích opatření a aktivit. S ohledem na charakteristiku cílové skupiny projekt umožňuje vytvořit a implementovat model spolupráce se zaměstnanci a zaměstnankyněmi při odchodu, průběhu a návratu z mateřské a rodičovské dovolené a vytvořit metodiku pro využívání alternativních forem práce v rámci organizace reprezentující veřejnou správu. Projekt dále podporuje zpracování dalších dvou konkrétních projektů, které naplní opatření stanovená Plánem. Nedílnou součást představuje vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců Krajského úřadu, zejména vedoucích pracovnic a pracovníků v oblasti rovných příležitostí. Za účelem osvěty v tématu rovných příležitostí žen a mužů a zprostředkování výměny názorů a sdílení zkušeností zaměstnavatelů v oblasti podpory rovných příležitostí je projekt doplněn o realizaci informačně diskusních seminářů. Projekt umožní Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje připojit se k společensky odpovědným subjektům cíleně podporujícím rovné příležitosti žen a mužů a být v tomto směru příkladem ostatním veřejným či soukromým subjektům.

Realizátor projektu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 653 41 511

www.kr-kralovehradecky.cz  

Partner:

Gender Studies, o.p.s.

Klimentská 17

110 00 Praha 1

IČ: 25 73 70 58

www.genderstudies.cz  

Projektový tým (kontaktní osoby):

Mgr. Hana Čermáková, projektová a finanční manažerka (Královéhradecký kraj)

Mgr. Zuzana Machová, koordinátorka klíčových aktivit (Královéhradecký kraj)

Anna Košťálová, administrativní pracovnice

Mgr. Linda Sokačová, expertka (Gender Studies, o.p.s.)

Kontaktní e-mail: rovne.prilezitosti@seznam.cz  

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na krajském úřadě