Návrh plánu péče o PR Vřešťovská bažantnice na období 2018-2027

29. 3. 2018 Autor: Kateřina Mašková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Vřešťovská bažantnice.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední den, tj. pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje městysu Velký Vřešťov a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 25. 04. 2018.

Soubory ke stažení