Návrh plánu péče o přírodní památku Vejsplachy na období 2018-2028

14. 6. 2018 Autor: Kateřina Mašková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 2 a ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Vejsplachy.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední den, tj. pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje městu Vrchlabí a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 09.07.2018.

Soubory ke stažení

  • Návrh plánu péče (pdf, 2829 kB, 14.6.2018)

    o přírodní památku Vejsplachy na období 2018-2028

  • Příloha č. 1 (pdf, 365 kB, 14.6.2018)

    Vejsplachy – botanický průzkum

  • Příloha č. 2 (pdf, 1415 kB, 14.6.2018)

    Inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Vejsplachy - obratlovci