Žádosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

4. 9. 2018 Autor: Eva Valterová

Žádosti jsou součástí přílohy k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, účinné dnem 1. září 2018.

Žádosti najdete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

Žádost o společné povolení a náležitosti společného povolení jsou součástí vyhlášky MMR č. 66/2018 Sb., ze dne 20. 4. 2018, kterou se novelizovala vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Žádost najdete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)