Elektronický systém pro předávání výsledků rozborů jakosti surové vody

13. 9. 2018 Autor: Ing. Zdeněk Štorek

Dovolujeme si tímto upozornit, že byl zprovozněn elektronický systém pro předávání výsledků rozborů jakosti surové vody, který je spravován Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vlastní elektronická aplikace sloužící ke vkládání celkových výsledků rozborů jakosti vzorků surové vody vsouladu sustanovením § 13 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, vplatném znění, byla uživatelům zpřístupněna na internetových stánkách:https://surovavoda.chmi.cz Další informace a kontakty jsou uvedeny na adresách http://portal.chmi.cz/ a http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/pozadavky-na-jakost-vody-k-uprave/.