9.04 - Ochrana zemědělského půdního fondu

26. 5. 2008

Ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   4
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Ochrana zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje: podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře od 1 do 10 ha, podle § 7 odst. 3 o stanovení tras nadzemních a podzemních vedení, liniových dopravních staveb ( celostátních drah, komunikací, vodních cest), podle § 6 odst. 2 o stanovení dobývacího prostoru, je-li navrhovaným odnětím dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha, podle § 5 odst 2 ve věcech návrhů územních plánů obcí ( s výjimkou ÚP obcí ve kterých je sídlo kraje), regulačních plánů a návrh územně plánovacích podkladů (nejde-li o případy v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo MŽP).
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Ten v jehož zájmu má k odnětí zemědělské půdy dojít. U stanovení dobývacích prostorů právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě. Při posuzování ÚPD pořizovatelé územně plánovací dokumentace (zpracovatelé dokumentace).
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Je nutno zvážit především využití nezemědělských ploch, je-li zábor nezbytný je zapotřebí odnímat jen nejnutnější plochu, navrhovat alternativy záboru tak, aby mohlo být přijato řešení záboru půdy horší kvality.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně či poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na pověřeném obecním úřadě, v jehož územní působnosti se předmětné pozemky nachází.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  V případě postupu podle § 9 cit. zákona:-údaje o katastru nemovitostí (údaje o pozemcích, vlastnických a uživatelských vztazích, situace širších vztahů)-vyjádření vlastníků, popřípadě nájemců dotčených pozemků-výpočet odvodů ( v případě, že zábor půdy odvodu podléhá ) -plán rekultivace ( v případě dočasného záboru, při rekultivaci zalesněním, zřízením vodní plochy) -bilanci skrývky kulturních vrstev půdyV případě potřeby může orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadovat předložení i dalších dokladů potřebných k posouzení žádosti( příloha č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádí některé podrobnosti ochrany zem. půdy.V případě postupu podle § 7:Vyhodnocení důsledků návrhu stanovení liniové stavby, včetně stanovení variant řešení (příloha č. 5 vyhlášky č. 13/ 1994 Sb.,)V případě postupu podle § 6:Právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě vyhodnotí důsledky návrhu na stanovení dobývacího prostoru (příloha č. 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb.,)V případě postupu podle § 5:Pořizovatelé ÚPD postupují podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., s důrazem na předkládaní variantních řešení.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  V případě záborů zem. půdy vlastníci, nájemci předmětných pozemků (v případě, že nejsou současně žadateli).
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Případný opravný prostředek týkající se ochrany zem. půdního fondu lze uplatnit při tomto řízení.Na návrh žadatele může orgán ochrany zemědělského půdního fondu dále změnit podmínky stanovené v již vydaném souhlasu , a to při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle uvedených zvláštních předpisů.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání - pokuta až do výše pětisetnásobku minimální mzdy (stanovené zvl.předpisem) - trestní odpovědnost přitom zůstává nedotčena. U fyzické osoby se postih řídí podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Žádost týkající se odnětí zem. půdy je nutno podat místně příslušnému orgánu ochrany zem. půdního fondu, který ji se svým stanoviskem postoupí krajskému úřadu.
   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Kateřina Beranová, tel: 495817591, e-mail: kberanova@kr-kralovehradecky.cz,
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: