9.07 - Ustanovení a zrušení lesní stráže na území kraje

26. 5. 2008

Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona)

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   7
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Ustanovení a zrušení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2 lesního zákona).

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž podle § 38 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Vlastník lesů a orgán státní správy lesů.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráží lze ustanovit fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokáže znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a znalost souvisejících předpisů a složí před orgánem státní správy lesů zákonem předepsaný slib.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně či poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje a přesahují-li obvod působnosti obce s rozšířenou působností.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u kterého je uchazeč registrován k léčebné péči.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Evidenční list lesní stráže. U správního orgánu, který o ustanovení lesní stráže rozhoduje.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Úspěšně složit zkoušku k ustanovení lesní stráže.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže v platném znění.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Žádné.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. František Novák, tel: 495817186, e-mail: fnovak@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  18.1.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: