Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Královéhradecký kraj zahájil podporu sociálních služeb z projektu Služby VI

2. 4. 2020 Autor: Jiří Zeman

Potřeby obyvatel, které je potřeba řešit prostřednictvím sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje se neustále vyvíjí. Proto Královéhradecký kraj navazuje ve financování sociálních služeb v řadě již šestým individuálním projektem „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Narůstá počet obyvatel s mentálním postižením, kteří vyžadují podporu v přirozeném prostředí za pokud možno nejnižší podpory sociálních služeb. V síti služeb sociální prevence je řada uživatelů, kteří jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory či na trh práce nebo bydlení.

V souvislosti se zkracováním hospitalizace osob s duševním onemocněním, plánovaným snížením počtu lůžek v rámci transformace psychiatrické péče, rostoucím počtem osob s duševním onemocněním i v důsledku vyčleňování osob s duševním onemocněním z rodin se zvyšuje potřeba podpory fungování osob s duševním onemocněním v přirozeném prostředí, dochází k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Na území Královéhradeckého kraje je řada osob předlužených, osob, jejichž způsob života a životní návyky vedou ke konfliktu se společenskými normami, osob opakovaně či dlouhodobě nezaměstnaných, osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody, osob opouštějících institucionální zařízení, osob žijících v nestandardním bydlení. U těchto osob dochází k recidivě, trestné činnosti, setrvání či prohlubování sociálního vyloučení.

Rodiny pečující o malé děti, rodiče samoživitelé nemají dostatečné rodičovské kompetence k zajištění všech funkcí rodiny. Dochází tak k prohlubování sociálního vyloučení rodin, dospívající členové rodin pak mají problém s dokončením primárního či sekundárního stupně vzdělávání a začleněním na trh práce. Situace v rodině vyžaduje stabilizaci a posílení schopností v oblasti výchovy a péče o domácnost.

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Prostřednictvím projektu je podpořeno 27 služeb, jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, přispívají k zachování a rozvoji nezávislosti a podporují začlenění osob cílové skupiny na trh práce. Jedná se o tyto služby:

Podpora samostatného bydlení - 2 služby,

Azylové domy - 6 služeb,

Intervenční centrum - 1 služba,

Sociálně terapeutické dílny - 5 služeb,

Sociální rehabilitace - 13 služeb.

Součástí projektu bude také hodnocení efektivity služeb, které bude prováděno na základě hodnocení kvantitativních a finančních údajů o službách prostřednictvím Systému řízení a financování sítě sociálních služeb. Výstupy shrne závěrečná evaluační zpráva, která vyhodnotí poskytované služby a formuluje doporučení pro síť sociálních služeb i návazné systémy.

Celkové náklady projektu činí více jak 160 milionů Kč. Dotace činí 95% (85% prostředky z ESF, 10% prostředky ze státního rozpočtu) a 5% kofinancování je z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt je realizován od září 2019 do října 2022.