Pravidla pro užívání symbolů a logotypu Královéhradeckého kraje

14. 6. 2004

výňatek ze směrnice č. 4 Rady Královéhradeckého kraje

 

 Obsah

 

Pravidla pro užívání symbolů a logotypu Královéhradeckého kraje

výňatek ze směrnice č. 4 Rady Královéhradeckého kraje

Užívání znaku kraje

(Článek IV - směrnice č.4 Rady Královéhradeckého kraje)

 1. Znak kraje jsou oprávněny užívat:
  1. kraj a jeho orgány, představitelé kraje a jeho orgánů,
  2. organizační složky kraje a právnické osoby zřízené nebo založené krajem,
  3. obce a dobrovolné svazky obcí se sídlem v územním obvodu kraje při slavnostních příležitostech setkání s krajem, orgány kraje a s představiteli kraje nebo jeho orgánů,
  4. subjekty, kterým byla udělena záštita hejtmana Královéhradeckého kraje (dále jen "hejtman kraje"), rady kraje či Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen "zastupitelstvo kraje"); tyto subjekty mohou znak užívat pouze v souvislosti s akcí, nad kterou byla záštita udělena.

   
 2. Kraj, jeho orgány a představitelé kraje a jeho orgánů užívají znak kraje pouze při nejdůležitějších příležitostech projevů výkonu samostatné působnosti, a to zejména:
  1. na budovách svého sídla či působiště,
  2. na normách vydávaných krajem a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (dále jen "krajský úřad"),
  3. v komunikaci volených představitelů kraje a ředitele krajského úřadu, na písemnostech jimi podepisovaných a na dopisních obálkách,
  4. na podáních a procesních úkonech k soudním orgánům, správním orgánům nebo orgánům pověřených výkonem veřejné moci,
  5. na rozhodnutích nebo důležitých písemnostech (např. vyjádřeních, osvědčeních, sděleních, výzvách, oznámeních nebo vyrozuměních atd.) vydaných při vedení správního řízení nebo při jiném úředním postupu, který je upraven právním předpisem,
  6. na kulatém razítku kraje,
  7. na vizitkách, průkazkách a visačkách,
  8. v případech, kdy tak stanoví právní předpis.

   
 3. Organizační složky kraje a právnické osoby zřízené nebo založené krajem mohou užívat znak kraje pouze při nejdůležitějších příležitostech projevů výkonu činností v rámci samostatné působnosti kraje, pro které byly krajem zřízeny nebo založeny, a to za obdobných podmínek jako kraj, jeho orgány a jejich představitelé dle předchozího odstavce.
   
 4. Ostatní subjekty neuvedené v odstavci 1 mohou užívat znak kraje pouze se souhlasem kraje.
   
 5. Znak není určen pro účely propagace nebo prezentace kraje.

Užívání logotypu kraje

(Článek V - směrnice č.4 Rady Královéhradeckého kraje)

 1. Logotyp kraje vytváří image kraje, je komunikačním prostředkem s občany a nositelem základních informačních sdělení provázejících návštěvníky i obyvatele kraje.
   
 2. Logotyp kraje se užívá pro účely propagace, prezentace a identifikace kraje, a to zejména:
  1. na běžných písemnostech (např. oznámeních, pozvánkách, atd.), které nemají charakter písemností uvedených v článku IV. odstavci 2 písmenech b) až e) a na dopisních obálkách,
  2. na plakátech, tiskovinách, letácích, brožurách, fotografiích, audiovizuálních záznamech, propagačních materiálech, prezentacích,
  3. v tiskových zprávách,
  4. v e-mailové komunikaci,
  5. na internetových stránkách kraje, na intranetových stránkách krajského úřadu,
  6. na informačních tabulích a orientačních systémech,
  7. na dárkových předmětech,
  8. na vizitkách, průkazkách a visačkách.

   
 3. Logotyp kraje jsou oprávněny užívat:
  1. kraj a jeho orgány, představitelé kraje a jeho orgánů,
  2. organizační složky kraje a právnické osoby zřízené nebo založené krajem,
  3. obce a dobrovolné svazky obcí se sídlem v územním obvodu kraje,
  4. fyzické a právnické osoby, kterým byl na základě rozhodnutí rady kraje nebo zastupitelstva kraje poskytnut dar, příspěvek, podpora nebo dotace, a to pouze v souvislosti s propagací projektu, akce nebo aktivity, na jejichž realizaci byly dar, příspěvek, podpora nebo dotace poskytnuty,
  5. subjekty, kterým byla udělena záštita hejtmana kraje, rady kraje či zastupitelstva kraje, a to pouze v souvislosti s akcí, nad kterou byla záštita udělena,

   
 4. Ostatní subjekty neuvedené v odstavci 3 mohou užívat logotyp kraje pouze se souhlasem krajského úřadu.

Společná ustanovení o užívání znaku a logotypu kraje

(Článek V - směrnice č.4 Rady Královéhradeckého kraje)

 1. Subjekty uvedené v článku IV. odstavci 1 písmenech c) a d) a subjekty uvedené v článku V. odstavci 3 písmenech c), d) a e) v dostatečném časovém předstihu před předpokládaným užitím znaku nebo logotypu kraje toto užití zkonzultují s tiskovým oddělením. Za tímto účelem písemně nebo elektronicky kontaktují tiskové oddělení a na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného užití znaku nebo logotypu kraje se dohodnou na způsobu, formě a náležitostech tohoto užití.
   
 2. Souhlas s užíváním znaku kraje podle článku IV. odstavce 4 uděluje žadateli na základě jeho písemné žádosti rada kraje, pokud si rozhodování o této záležitosti nevyhradí zastupitelstvo kraje.
   
 3. Souhlas s užíváním logotypu kraje podle článku V. odstavce 4 uděluje žadateli na základě jeho písemné nebo elektronické žádosti tiskové oddělení.
   
 4. V žádosti musí být uveden účel, k němuž žadatel hodlá znak nebo logotyp kraje užívat, způsob jeho užívání a podle možnosti též grafický návrh zamýšleného užití. Neobsahuje-li žádost o vyslovení souhlasu s užíváním znaku nebo logotypu kraje tyto náležitosti, vyzve tiskové oddělení žadatele, aby žádost doplnil o chybějící údaje v přiměřené lhůtě, kterou mu současně stanoví a která musí činit nejméně 10 dnů. Nedoplní-li žadatel chybějící údaje v žádosti podle odstavce 2 v uvedené lhůtě, předloží vedoucí tiskového oddělení po jejím uplynutí žádost k rozhodnutí radě kraje, popř. hejtmanovi kraje, svěřila-li mu rada kraje rozhodování v těchto věcech. Nedoplní-li žadatel chybějící údaje v žádosti podle odstavce 3 v uvedené lhůtě, rozhodne o ní vedoucí tiskové oddělení.
   
 5. Rada kraje v případě znaku kraje nebo tiskové oddělení v případě logotypu kraje mohou během konzultací podle odstavce 1 nebo v souvislosti s udělením souhlasu podle odstavce 2 nebo odstavce 3 stanovit žadateli podmínky, za jakých je oprávněn znak nebo logotyp kraje užívat.
   
 6. Rada kraje v případě znaku kraje nebo tiskové oddělení v případě logotypu kraje mohou odejmout udělený souhlas s užíváním, užívá-li je žadatel k jinému účelu nebo jiným způsobem, než uvedl v žádosti, nebo užívá-li jej v rozporu s podmínkami stanovenými během konzultací podle odstavce 1 nebo v souvislosti s udělením souhlasu podle odstavce 2 a 3 anebo v této směrnici.
   
 7. Rada kraje může rozhodování podle odstavců 2, 5 a 6 v případě znaku kraje svěřit hejtmanovi kraje, pokud si rozhodování o této záležitosti nevyhradí zastupitelstvo kraje.
   
 8. Svěřila-li rada kraje rozhodování ve věcech užívání znaku kraje hejtmanovi kraje, může se hejtman kraje v případě pochybností v konkrétní věci obrátit na radu kraje, aby v této věci rozhodla.
   
 9. O udělení, neudělení a odejmutí souhlasu užívat znak nebo logotyp kraje vyrozumí žadatele tiskové oddělení.
 10. Žádost podle odstavce 2 a 3 není třeba podávat v případech, kdy je souhlas s užitím znaku nebo logotypu kraje udělen ve smlouvě uzavírané mezi krajem a uživatelem. V takovém případě uživatel postupuje podle odstavce 1.
   

Užívání vlajky kraje

(Článek VII - směrnice č.4 Rady Královéhradeckého kraje)

 1. Vlajku kraje může užít každá fyzická a právnická osoba kdykoliv; k užívání vlajky kraje není třeba souhlasu kraje. Záměr užívat vlajku kraje oznámí uživatel písemně nebo elektronicky tiskovému oddělení v dostatečném časovém předstihu před předpokládaným užitím a v oznámení uvede účel, k němuž má být vlajka kraje užívána, a způsob jejího užívání.
   
 2. Vlajka kraje se užívá zejména při příležitostech státních svátků a při příležitostech celostátního nebo krajského významu. Vlajka kraje se vyvěšuje na budovách nebo v blízkosti budov, které jsou sídlem nebo působištěm kraje, organizačních složek kraje, právnických osob založených nebo zřízených krajem a obcí v územním obvodu kraje.
   
 3. Při svislém umístění vlajky kraje musí být horní pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu na objekt.
   
 4. Pokud se vlajka kraje vyvěšuje současně se státní vlajkou České republiky, umísťuje se státní vlajka vždy na nejčestnějším místě, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších právních předpisů.

Elektronická adresa tiskového oddělení: tisk@kr-kralovehradecky.cz

 

Soubory ke stažení