USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 14.12.2020

Hlasování

Přiložené hlasovací protokoly jsou pouze mezisoučtem konečného výsledku hlasování – k tomuto výsledku byly připočteny hlasy distančně účastnících se zastupitelek (tyto jsou zřejmé ze záznamu k tomuto jednání).

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 41 0 0
ověřovatelé zápisu
2 42 0 0
program 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
návrh Mgr. Červíčka
3 42 0 0
program 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
4 43 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
5 ZK/2/15/2020 43 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/2/16/2020 42 0 0
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
7 ZK/2/17/2020 42 0 0
4. Dotace na individuální účel hrazené z rozpočtu kap. 18 - zastupitelstvo kraje - změny
8 ZK/2/18/2020 42 0 0
5. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021
protinávrh Ing. Dostálová
9 15 21 7
5. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021
protinávrh Bc. Hečko
10 14 25 4
5. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021
původně předložený návrh
11 ZK/2/19/2020 28 15 0
6. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020
12 ZK/2/20/2020 39 0 0
7. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 2. etapa
13 ZK/2/21/2020 41 0 0
8. Návrh na schválení aktualizace příslibu profinancování na přípravu záměrů pro programové období 2021+
14 ZK/2/22/2020 39 0 14
9. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
15 ZK/2/23/2020 40 0 0
10. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021
16 ZK/2/24/2020 40 0 0
11. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2021
17 ZK/2/25/2020 40 0 0
12. Prodloužení termínu realizace vodohospodářského projektu obce Krchleby
18 ZK/2/26/2020 37 0 0
13. Prominutí sankce schválené dotace obci Lhota pod Libčany
19 ZK/2/27/2020 36 1 0
14. Prominutí sankce schválené dotace obci Markvartice
20 ZK/2/28/2020 38 0 0
15. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
21 ZK/2/29/2020 38 0 0
16. Návrh na navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2020
22 ZK/2/30/2020 38 0 0
17. Návrh na úpravu výše dotací v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020
23 ZK/2/31/2020 38 0 0
18. Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2021 – 2023
24 ZK/2/32/2020 38 0 0
19. Návrh na schválení Dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách
25 ZK/2/33/2020 38 0 0
20. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2020
26 ZK/2/34/2020 37 0 0
21. Návrh na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku Centru investic, rozvoje a inovací na realizaci aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII
27 ZK/2/35/2020 36 0 0
22. "Návrh na změnu použití části nevyužité dotace poskytnuté Klicperovu divadlu Hradec Králové, o. p. s. na pořádání kulturní akce ""Divadlo evropských regionů"" pro navýšení vyrovnávací platby"
28 ZK/2/36/2020 38 0 0
23. Příslib na poskytnutí návratné finanční výpomoci Muzeu Náchodska, příspěvkové organizaci, na archeologický výzkum
29 ZK/2/37/2020 41 0 0
24. Návrh na navýšení neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2021
30 ZK/2/38/2020 41 0 0
25. Dodatky ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
31 ZK/2/39/2020 41 0 0
26. Darovací smlouvy na vybavení v projektu I-KAP KHK I.
32 ZK/2/40/2020 41 0 0
27. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu
33 ZK/2/41/2020 41 0 0
28. Žádost o prodloužení termínu návratné finanční výpomoci
34 ZK/2/42/2020 42 0 0
29. Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci organizacím z odvětví školství na realizaci projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí 2014+ (121. výzva)
35 ZK/2/43/2020 42 0 0
30. Prolongace platnosti Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016-2020
36 ZK/2/44/2020 42 0 0
31. "Návrh na poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové na ""Realizaci stipendijních programů NF pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové pro akademické roky 2020/21 a 2021/22"""
37 ZK/2/45/2020 41 0 1
32. Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2021
38 ZK/2/46/2020 39 0 2
33. "Žádost o poskytnutí individuální dotace společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a. s. na realizaci projektu ""Přístroj pro identifikaci mikroorganismů"""
39 ZK/2/47/2020 42 0 0
34. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví roku 2020
neplatné
40
34. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví roku 2020
41 ZK/2/48/2020 34 0 0
35. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel - Červený Kostelec, Lázně Bělohrad, NF Hospital Broumov, Theatrum Kuks
42 ZK/2/49/2020 35 0 0
36. Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu podpořeného dotací na individuální účel – Obec Stěžery a Město Broumov
43 ZK/2/50/2020 37 0 0
37. Změna v projektu města Česká Skalice, podpořeném dotací na individuální účel
protinávrh PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
44 14 15 7
37. Změna v projektu města Česká Skalice, podpořeném dotací na individuální účel
45 ZK/2/51/2020 24 5 9
38. Rozšíření projektu 20POVU1-0015 Město Vysoké Veselí
46 ZK/2/52/2020 39 0 0
39. Změna typu poskytnuté dotace - Městské muzeum Nová Paka
47 ZK/2/53/2020 37 0 1
40. Změna v realizaci schváleného projektu 20SMVU1-0017 s názvem „Boucháme, šijeme, řežeme“ Základní školy Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
48 ZK/2/54/2020 38 0 0
41. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r.2020 subjektu AUDIS BUS s.r.o.
49 ZK/2/55/2020 38 0 0
42. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu
50 ZK/2/56/2020 38 0 0
43. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 5. října 2020 č. 969 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
51 ZK/2/57/2020 37 0 1
44. "Majetkoprávní příprava stavební akce ""I/14 Solnice, obchvat"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
52 ZK/2/58/2020 39 0 0
45. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Kvasiny a v k. ú. Solnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
53 ZK/2/59/2020 39 0 0
46. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3120/3 a p. p. č. 3271 v k. ú. Litohrady s panem V. R. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
54 ZK/2/60/2020 39 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 47 - 53
55 37 0 0
hlasování k bodům č. 47 - 53
56 37 0 0
47. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Hubálov a obci Jičín
56 ZK/2/61/2020 37 0 0
48. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Kounov u Dobrušky a obci Kounov
56 ZK/2/62/2020 37 0 0
49. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Božanov
56 ZK/2/63/2020 37 0 0
50. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. Rokytník a obci Hronov
56 ZK/2/64/2020 37 0 0
51. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obci Bílsko u Hořic
56 ZK/2/65/2020 37 0 0
52. Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Dobruška
56 ZK/2/66/2020 37 0 0
53. Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křižanov u Mezilečí a obci Hořičky
56 ZK/2/67/2020 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 54 - 76
57 37 0 0
hlasování k bodům č. 54 - 76
58 37 0 0
54. Návrh na výkup pozemku p. č. 266/12 v k. ú. Podoliby
58 ZK/2/68/2020 37 0 0
55. Návrh na výkup pozemků – v k. ú. a obci Černý Důl
58 ZK/2/69/2020 37 0 0
56. Návrh na výkup pozemku - v k. ú. a obci Bílsko u Hořic
58 ZK/2/70/2020 37 0 0
57. Návrh na výkup pozemku - v k. ú. Vlkov u Jaroměře a obci Vlkov
58 ZK/2/71/2020 37 0 0
58. Návrh na výkup pozemku - v k. ú. Nová Ves u Voděrad a obci Voděrady
58 ZK/2/72/2020 37 0 0
59. Návrh na výkup části pozemku st. p. č. 89/1v k. ú. Velká Úpa I
58 ZK/2/73/2020 37 0 0
60. Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. a obci Rokytnice v Orlických horách
58 ZK/2/74/2020 37 0 0
61. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 1461 - v k. ú. a obci Lužec nad Cidlinou
58 ZK/2/75/2020 37 0 0
62. Návrh na výkup pozemku p. č. 1513 - v k. ú. a obci Lužec nad Cidlinou
58 ZK/2/76/2020 37 0 0
63. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 1215 v k. ú. Žernov u České Skalice
58 ZK/2/77/2020 37 0 0
64. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 1356 v k. ú. Žernov u České Skalice
58 ZK/2/78/2020 37 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 1019 v k. ú. Žernov u České Skalice
58 ZK/2/79/2020 37 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 755/18v k. ú. Pulice
58 ZK/2/80/2020 37 0 0
67. Návrh na výkup pozemků p. č. 393/2 a 388/6 v k. ú.a obci Kosičky
58 ZK/2/81/2020 37 0 0
68. Návrh na výkup pozemku p. č. 175/19 v k. ú. a obci Kosičky
58 ZK/2/82/2020 37 0 0
69. Návrh na výkup pozemku p. č. 1105/8 v k. ú. Debrné a obci Trutnov
58 ZK/2/83/2020 37 0 0
70. Návrh na výkup pozemku p. č. 1959/7 v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř
58 ZK/2/84/2020 37 0 0
71. Návrh na výkup pozemku p. č. 696/11 v k. ú. Černožice nad Labem a obci Černožice
58 ZK/2/85/2020 37 0 0
72. Návrh na výkup pozemku p. č. 696/12 v k. ú. Černožice nad Labem a obci Černožice
58 ZK/2/86/2020 37 0 0
73. Návrh na výkup pozemků p. č. 1348/3, 1348/4 a 1348/5 v k. ú.a obci Bernartice
58 ZK/2/87/2020 37 0 0
74. Návrh na výkup pozemku p. č. 652/49 v k. ú. Robousy a obci Jičín
58 ZK/2/88/2020 37 0 0
75. Návrh na výkup pozemku p. č. 652/52 v k. ú. Robousy a obci Jičín
58 ZK/2/89/2020 37 0 0
76. Návrh na výkup pozemků p. č. 652/1 a 652/45 v k. ú. Robousy a obci Jičín
58 ZK/2/90/2020 37 0 0
77. Návrh na zrušení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/2071/2020 ze dne 27.01.2020
59 ZK/2/91/2020 37 0 0
78. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitých věcí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové
60 ZK/2/92/2020 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 79 - 81
61 38 0 0
hlasování k bodům č. 79 - 81
62 38 0 0
79. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Pševes a v k. ú. Bělá u Pecky od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
62 ZK/2/93/2020 38 0 0
80. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mlékosrby od ČR - Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci
62 ZK/2/94/2020 38 0 0
81. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holohlavy a v k. ú. Černožice nad Labem od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
62 ZK/2/95/2020 38 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 82 - 88
63 38 0 0
hlasování k bodům č. 82 - 88
64 38 0 0
82. Návrh na darování části pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. Hořice v Podkrkonoší
64 ZK/2/96/2020 38 0 0
83. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Kvasiny
64 ZK/2/97/2020 38 0 0
84. Návrh na darování pozemků v k. ú. Záhornice a obci Trnov
64 ZK/2/98/2020 38 0 0
85. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Zábrodí a v k. ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí
64 ZK/2/99/2020 38 0 0
86. Návrh na darování pozemků v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno
64 ZK/2/100/2020 38 0 0
87. Návrh na darování části pozemku v k. ú. a obci Nemyčeves
64 ZK/2/101/2020 38 0 0
88. Návrh na darování části pozemku v k. ú. Borovnice u Staré Paky a obci Borovnice
64 ZK/2/102/2020 38 0 0
návrh na sloučení volby všech členů výborů všech zřízených výborů
65 38 0 0
hlasování o volbě členů výborů
66 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/103/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/104/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/105/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/106/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/107/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/108/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/109/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/110/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/111/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/112/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/113/2020 37 0 0
89. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
66 ZK/2/114/2020 37 0 0
90. Návrh na odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
67 ZK/2/115/2020 38 0 0
91. Termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2021
protinávrh Petr Koleta
68 14 18 5
91. Termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2021
původní návrh usnesení
69 ZK/2/116/2020 26 12 0
92. Žádost o změnu účelu a snížení dotace – Obec Butoves
70 ZK/2/117/2020 36 0 1
93. Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou
71 ZK/2/118/2020 28 1 7

Soubory ke stažení