Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 za r. 2016

13. 6. 2017 Autor: Dita Kosová

Rada Královéhradeckého kraje vzala 12.6.2017 na vědomí vyhodnocení výše uvedené koncepce za r. 2016. Jsou v něm shrnuta data získaná nejen z kraje, ale i od metodiků prevence při PPP a SPC KHK, ale i obcí, NNO a vzdělávacích organizací, samozřejmě i ze základních a středních škol z KHK.

V primární prevenci rizikového chování vyhlásil KHK v r. 2016 celkem 2 dotační programy, dále podpořil mimořádnými účelovými příspěvky školské příspěvkové organizace kraje. Za rok 2016 bylo do těchto oblastí uvolněno celkem 1041 000 Kč. Bližší informace včetně hodnocení o nich naleznete v příloze. V dotačním programu vypisovaném MŠMT nebyly podpořeny žádosti nestátních neziskových organizací v takové míře jako v minulých letech, neboť MŠMT v r. 2016 přidělovalo finanční prostředky dle počtu žáků na kraj. Náš kraj patří mezi ty s nejnižším počtem žáků v republice. Do budoucna bude třeba zohlednit podporu nestátních neziskových organizací, které nabízí dlouhodobé programy.
V r. 2016 byl na základě výsledku dotazníkového šetření ve školách prostřednictvím Systému výkaznictví preventivních aktivit zaznamenán značný nárůst řešených projevů rizikového chování. Proto je podpora škol/školských zařízení ze strany KHK stále aktuální.
Dále dotazník potvrdil domněnku, že necelá polovina ŠMP má ukončeno specializační studium k výkonu specializovaných činností. Absolvování specializačního studia by se mělo stát předpokladem pro snížení přímé míry vyučovací povinnosti po schválení kariérního řádu.
KHK podporuje naplňování Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK na období 2014 – 2018 částkou 250 000 Kč. Dále uvolňuje finanční prostředky i na vzdělávání v oblasti primární prevence, a to částkou 70 000 Kč.

Celé vyhodnocení včetně bližších informací je volně dostupné v příloze této zprávy.

Soubory ke stažení