Seminář Vzdělávání a supervize nejen pro metodiky prevence

3. 5. 2018 Autor: Petra Hnátová

Dne 27. 4. 2018 proběhl úvodní seminář určený nejen výchovným poradcům a metodikům prevence, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům.

Účelem semináře bylo seznámení přítomných se supervizí v oblasti školství. S nutnými podmínkami pro supervizi, s jejími přínosy, cíli i s tím, komu je určená.

Při úvodním představení zazněla základní pravidla supervize, která byla lektorem později shrnuta, konkrétně nutnost otevřené klima mezi pedagogy a vedením, různé přístupy supervize mezi typy škol, nejedná se o kontrolu, ale o nasměrování k řešení problému.

Účastníci semináře si pod vedením lektora předali zkušenosti a dobrou praxi k využití uvedené metody ve školním prostředí.

V rámci semináře se účastníci seznámili s principy, funkcemi a cíli supervize. Předali si navzájem zkušenosti se supervizí a zároveň přítomným v rámci výměny dobré praxe představili, jak se k supervizi dostali a jak ji začlenili do svého pracovního života.


Podklady ze semináře:

Logo OP VVV