Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

23. 11. 2011 Autor: Daniel Všetečka

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011

Královéhradecký kraj

VYHLAŠUJE

Usnesením zastupitelstva č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20. října 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Za názvem „Inovační vouchery 2011“ se skrývají dvě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle zákona 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, kdy každý z krajů (Liberecký kraj i Královéhradecký kraj) vyhlašuje svoji vlastní veřejnou soutěž, ovšem obsah zadávacích dokumentací i harmonogram obou veřejných soutěží jsou propojeny a koordinovány.

Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení ES/800/2008 se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Královéhradeckým krajem. Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení ES/800/2008 se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Libereckým krajem. Malé a střední podniky z obou krajů si mohou vybrat jednoho ze 13 poskytovatelů znalostí definovaných v zadávací dokumentaci. Podniky musí utratit celou částku voucheru pouze za služby vykonané poskytovatelem znalostí na základě smlouvy. Typologie služeb je uvedena např. v přiloženém letáku.

Předmětem veřejné soutěže je tedy výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Královéhradeckého kraje (dále jen „poskytovatel“)za účelem zvýšení vzájemné spolupráce aplikační sféry a vysokých škol, výzkumných organizací / institucí v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

Způsobilým žadatelem jsou malé a střední podniky dle definice nařízení (ES) č. 800/2008, se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje.

Soutěžní lhůta pro předkládání žádostí je stanovena od 24.11.2011 do 30.12.2011 12:00.

Žadatelé vyplňují projektovou žádost a nahrávají elektronické verze příloh pomocí aplikace DOTIS na webové adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz  Originál projektové žádosti musí být také doložen a doručen v listinné podobě spolu s přílohami doručen v uzavřené obálce v daném termínu jedním z těchto způsobů:

  1. osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00, Úterý 8.00 - 14.00, Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00
  2. doporučeně poštou na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.) Obálka musí být uzavřená, označená názvem "Inovační voucher 2011", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty. Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://rif.kr-kralovehradecky.cz  nejpozději 6. dubna 2012.

Informace o veřejné soutěži vyhlašované Libereckým krajem lze získat na adrese http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/ROK-2011/28-regionalni-inovacni-program.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Soubory ke stažení