Pokyny pro poskytovatele ubytování pro uprchlíky

23. 2. 2023

Pokyny k proplácení kompenzačního příspěvku za ubytování ukrajinských uprchlíků po ukončení nouzového stavu 30. 6. 2022.

Uzavřené smlouvy zůstávají dále v platnosti ve smyslu čl. II. zákona č. 198/2022 Sb., avšak částky použité pro výpočet kompenzací se na období od 1.7.2022 nahrazují částkami dle nových právních předpisů – viz níže bod 2. Za období do 30.6.2022 budou fakturovány částky dle znění smluv (včetně limitace pro byty).

Paušální náhrady nákladů za ubytování poskytované od 1. 7. 2022

Po ukončení nouzového stavu je od 1. 7. 2022 úhrada nákladů za ubytování poskytována formou paušální náhrady na základě zákona č. 198/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. zde a prováděcími předpisy Nařízení vlády zde a Usnesení vlády zde.

Od 1. 7. 2022 budou nové Dohody o zajištění kapacit pro ubytování uzavírány se zájemci o poskytnutí ubytování s tím, že paušální náhrady budou poskytovány až po uzavření Dohody.

Jakékoliv dotazy související s ubytováním (uzavírání dohod, dodatků, atd.) a zájem o ubytování zasílejte na e-mail: navrhsmlouvy@kr-kralovehradecky.cz.

Zájem o dohodu o zajištění kapacit pro ubytování zasílejte po vyplnění dotazníku zde.

Výše paušální náhrady je stanovena nařízením vlády ze dne 27. října 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou podle druhu ubytování a druhu provozovatele za ubytovanou osobu za 1 noc činí:

  • 300 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší (při poskytnutí stravy nebo potravin; provozovatel může poskytovat základní prostředky osobní hygieny),
  • 300 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo při zajištění ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle §22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách, nebo
  • 350 Kč při zajištění nouzového ubytování v ostatních případech bez rozdílu typu ubytování a stanovení maximální částky u bytů právnických osob.

Podmínkou pro vyplacení paušální náhrady je, aby ubytování bylo poskytnuto:

1. jako veřejná služba bezplatně ubytovaným osobám, kterým byla udělena dočasná ochrana;

2. v objektech zařazených do evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší (dále jen „databáze HUMPO“). O zařazení objektu do databáze HUMPO rozhoduje Královéhradecký kraj;

3. za osoby, které jsou prostřednictvím HZS kraje zapsány v databázi HUMPO a mají místo pobytu v ČR v místě ubytovacího zařízení.

Ubytovatel bere na vědomí, že úhrada ubytování se dle uzavřené dohody týká výhradně osob, k jejichž k ubytování byl ubytovatel vyzván dle uzavřené dohody. Objednatel v žádném případě nehradí ubytování za osoby, které si ho sjednávají samy, byť by se jednalo o uprchlíky z Ukrajiny.

Paušální náhrada se neposkytuje za osoby, které svévolně opustily nebo odmítly přidělené ubytování. Tyto osoby si již ubytování hradí samy.

Poskytnutí paušální náhrady za ubytovanou osobu za 1 noc bude poskytováno výhradně podle údajů vedených v databázi HUMPO. Od 1. 7. 2022 nebude brán zřetel na „čestné prohlášení“ ubytovatele, jako podklad pro fakturaci bude sloužit výhradně výpis z databáze HUMPO, který nahradí dosavadní výkaz evidence ubytovaných – postup zpracování výpisu ZDEJe nutné, aby v databázi HUMPO byly důsledně vedeny všechny požadované údaje o ubytovaných osobách.

Od října 2022 je export ubytovaných osob z databáze HUMPO pro vyplácení paušální náhrady generován automaticky, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Od tohoto dne lze stáhnou export pro fakturaci. POZOR po tomto datu už nebude možné v databázi HUMPO provádět změny za daný měsíc.

  • Ubytované osoby s udělenou dočasnou ochranou zapisuje, provádí změny nebo vyřazuje z ubytovacího zařízení v databázi HUMPO HZS kraje na KACPU (krajské koordinační centrum pomoci Ukrajině), kam se ubytované osoby musí osobně dostavit.
  • Pouze v případě hromadné změny ubytování více než 10 osob, které je organizováno HZS kraje, bude na základě žádosti ubytovatele přepis místa ubytování v databázi HUMPO proveden HZS kraje bez nutnosti osobně se dostavit na KACPU (viz bod 3 výše).
  • Příchody, a především odchody ubytovaných osob u ubytovacího zařízení zapisuje do databáze HUMPO ubytovatel, a to do půlnoci daného dne (heslo do databáze HUMPO bylo/bude zasláno po podpisu dohody).
  • Doba ubytování, která se započítává do nároku na paušální náhrady, je od zápisu ubytované osoby do HUMPO.
  • Jestliže se cizinec v ubytovacím zařízení, kde má hlášený pobyt, nezdržuje déle než 15 dní, zruší údaj o místě hlášeného pobytu Ministerstvo vnitra - odbor azylové a migrační politiky na základě informace policie nebo obce, kde má cizinec místo hlášeného pobytu na území ČR. Místem pobytu cizince se stává adresa příslušného úřadu tzv. ohlašovna. V případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 15 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala, ubytovatel této osobě zruší nejpozději 15. den od posledního pobytu rezervaci lůžka a bezprostředně poté provede zápis o ukončení pobytu v databázi HUMPO. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončí pobyt v databázi HUMPO i dříve. Do databáze Ministerstva vnitra se údaj o změně pobytu na ohlašovnu provede automaticky.
  • Pokud provozovatel věděl, že ubytovaná osoba odjíždí na delší dobu a rozhodl se mu místo držet, ač mohl ubytování ukončit, neměl by si za dobu nepřítomnosti ubytované osoby paušální náhradu vykazovat.

Údaje o ubytovaných osobách průběžně kontrolujte. Případné dotazy k ubytovávání a evidenci ubytovaných osob v databázi HUMPO zasílejte po vyplněmí tabulky (ZDE) na e-mail: kacpu@hkk.izscr.cz

FAKTURU k proplacení paušální náhrady spolu s výpisem z databáze HUMPO je nutné zaslat na e-mail: fakturace@kr-kralovehradecky.cz, nejpozději do 6. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je požadována úhrada. Po tomto datu již NENÍ možné faktury proplácet. Rozhodující není datum vystavení faktury, ale datum doručení na krajský úřad. 

Případné změny se zaznamenávají přímo do systému HUMPO.

O vymazání ubytovacího zařízení nebo snížení kapacit v databázi HUMPO před uplynutím doby, na kterou bylo ubytování do databáze HUMPO zařazeno nebo snížení uvedené kapacity, lze požádat na e-mail kacpu@hkk.izscr.cz.

Krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn provádět u ubytovatele kontrolu dodržování povinnosti a podmínek pro poskytování paušální náhrady zákona č. 198/2022 Sb. a nařízení vlády č. 206/2022 Sb.

Podrobné informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině viz stránky MVČR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Lidé, kteří žádají o udělení víza za účelem dočasné ochrany, musí mít vyplněný a potvrzený formulář dokládající zajištěné ubytování.

Návod k dvoufázovému ověření přístupu do HUMPO pro všechny ubytovatele ZDE.

Soubory ke stažení