Rozvoj kraje - aktuální informace

20.3.2023

Stipendijní program

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče na území Královéhradeckého kraje, zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje druhé kolo Stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2022 – 2023. Stipendijní program umožní získat stipendium studentům 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

17.3.2023

Obědy do škol pro školní rok 2023-24

MPSV do konce března 2023 vyhlásí novou výzvu na zajištění bezplatného stravování ve školních jídelnách pro děti ohrožené chudobou

10.3.2023

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Královéhradecký kraj spolu s partnery pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti vyhlásil soutěž s názvem Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Do konce května se může přihlásit jakákoli firma z Královéhradeckého kraje, která je přátelská k zaměstnávání osob starších 55 let. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

10.3.2023

Konference "AGE MANAGEMENT - nezbytnost pro budoucnost"

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů ČR připravuje zajímavou konferenci zaměřenou na znalost principů AGE MANAGEMENTU a jeho aplikaci v praxi. Konference se uskuteční 19.4.2023 od 9:00 - 13:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Zastupitelstva.

2.3.2023

Česko-polská Burza partnerství

Dne 8. března 2023 se od 10:30 do 14:30 hodin v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc uskuteční Česko-polská Burza partnerství programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Burza je určena pro subjekty z ČR a Polska, které mají zájem o realizaci partnerských projektů v česko-polském pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Více informací o Burze partnerství naleznete zde.

1.3.2023

Seznam oprávněných investorů

Seznam oprávněných investorů ve smyslu ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V seznamu uvedené subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, mají ve smyslu výše uvedeného ustanovení postavení tzv. Oprávněného investora, který je oprávněn požadovat, aby byl jednotlivě vyrozuměn o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu.

17.2.2023

Školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (přeshraniční partnerství, doprava)

Dne 21. února 2023 se uskuteční online školení pro žadatele do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, které bude rozděleno do dvou částí: I. 9:00-11:00 - budování a principy přeshraničních partnerství, II. 11:15-13:00 - aktuální výzvy k předkládání projektů v rámci priority 3 - Doprava a pravidla předkládání projektů. Více informací o školení naleznete zde.

17.2.2023

Společný Infoden - Interreg Europe + Interreg Central Europe 2021-2027

V březnu budou vyhlášeny už druhé výzvy pro předkládání projektů u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027. Vzhledem k tomu, že se výzvy tentokrát časově překrývají, organizuje MMR ČR dne 3. března 2023 v Praze společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvy těchto programů. Více informací naleznete zde.

10.2.2023

Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 22OPK01 - 5. část

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 6. 2. 2023 (č. usnesení RK/4/233/2023) schválila poskytnutí finanční podpory v celkové výši 22 999 718,97 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v 5. kole výzvy (tj. registrace žádostí byla provedena 10. 8. 2022) a v 6. kole výzvy (reg. žádostí dne 24. 8. 2022) a zároveň úspěšně prošli procesem hodnocení v rámci dotačního programu č. 22OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.